Greek New Testament (Stephanus - 1550)

2nd Timothy 3

2 Timothy

Return to Index

Chapter 4

1

diamarturomai oun egw enwpion tou qeou kai tou kuriou ihsou cristou tou mellontoV krinein zwntaV kai nekrouV kata thn epifaneian autou kai thn basileian autou

2

khruxon ton logon episthqi eukairwV akairwV elegxon epitimhson parakaleson en pash makroqumia kai didach

3

estai gar kairoV ote thV ugiainoushV didaskaliaV ouk anexontai alla kata taV epiqumiaV taV idiaV eautoiV episwreusousin didaskalouV knhqomenoi thn akohn

4

kai apo men thV alhqeiaV thn akohn apostreyousin epi de touV muqouV ektraphsontai

5

su de nhfe en pasin kakopaqhson ergon poihson euaggelistou thn diakonian sou plhroforhson

6

egw gar hdh spendomai kai o kairoV thV emhV analusewV efesthken

7

ton agwna ton kalon hgwnismai ton dromon teteleka thn pistin tethrhka

8

loipon apokeitai moi o thV dikaiosunhV stefanoV on apodwsei moi o kurioV en ekeinh th hmera o dikaioV krithV ou monon de emoi alla kai pasin toiV hgaphkosin thn epifaneian autou

9

spoudason elqein proV me tacewV

10

dhmaV gar me egkatelipen agaphsaV ton nun aiwna kai eporeuqh eiV qessalonikhn krhskhV eiV galatian titoV eiV dalmatian

11

loukaV estin monoV met emou markon analabwn age meta seautou estin gar moi eucrhstoV eiV diakonian

12

tucikon de apesteila eiV efeson

13

ton failonhn on apelipon en trwadi para karpw ercomenoV fere kai ta biblia malista taV membranaV

14

alexandroV o calkeuV polla moi kaka enedeixato apodwh autw o kurioV kata ta erga autou

15

on kai su fulassou lian gar anqesthken toiV hmeteroiV logoiV

16

en th prwth mou apologia oudeiV moi sumparegeneto alla panteV me egkatelipon mh autoiV logisqeih

17

o de kurioV moi paresth kai enedunamwsen me ina di emou to khrugma plhroforhqh kai akoush panta ta eqnh kai errusqhn ek stomatoV leontoV

18

kai rusetai me o kurioV apo pantoV ergou ponhrou kai swsei eiV thn basileian autou thn epouranion w h doxa eiV touV aiwnaV twn aiwnwn amhn

19

aspasai priskan kai akulan kai ton onhsiforou oikon

20

erastoV emeinen en korinqw trofimon de apelipon en milhtw asqenounta

21

spoudason pro ceimwnoV elqein aspazetai se eubouloV kai poudhV kai linoV kai klaudia kai oi adelfoi panteV

22

o kurioV ihsouV cristoV meta tou pneumatoV sou h cariV meq umwn amhn [proV timoqeon deutera thV efesiwn ekklhsiaV prwton episkopon ceirotonhqenta egrafh apo rwmhV ote ek deuterou paresth pauloV tw kaisari nerwni]

Titus 1

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: