Greek New Testament (Stephanus - 1550)

2nd Timothy 2

2 Timothy

Return to Index

Chapter 3

1

touto de ginwske oti en escataiV hmeraiV ensthsontai kairoi calepoi

2

esontai gar oi anqrwpoi filautoi filarguroi alazoneV uperhfanoi blasfhmoi goneusin apeiqeiV acaristoi anosioi

3

astorgoi aspondoi diaboloi akrateiV anhmeroi afilagaqoi

4

prodotai propeteiV tetufwmenoi filhdonoi mallon h filoqeoi

5

econteV morfwsin eusebeiaV thn de dunamin authV hrnhmenoi kai toutouV apotrepou

6

ek toutwn gar eisin oi endunonteV eiV taV oikiaV kai aicmalwteuonteV ta gunaikaria seswreumena amartiaiV agomena epiqumiaiV poikilaiV

7

pantote manqanonta kai mhdepote eiV epignwsin alhqeiaV elqein dunamena

8

on tropon de iannhV kai iambrhV antesthsan mwusei outwV kai outoi anqistantai th alhqeia anqrwpoi katefqarmenoi ton noun adokimoi peri thn pistin

9

all ou prokoyousin epi pleion h gar anoia autwn ekdhloV estai pasin wV kai h ekeinwn egeneto

10

su de parhkolouqhkaV mou th didaskalia th agwgh th proqesei th pistei th makroqumia th agaph th upomonh

11

toiV diwgmoiV toiV paqhmasin oia moi egeneto en antioceia en ikoniw en lustroiV oiouV diwgmouV uphnegka kai ek pantwn me errusato o kurioV

12

kai panteV de oi qelonteV eusebwV zhn en cristw ihsou diwcqhsontai

13

ponhroi de anqrwpoi kai gohteV prokoyousin epi to ceiron planwnteV kai planwmenoi

14

su de mene en oiV emaqeV kai epistwqhV eidwV para tinoV emaqeV

15

kai oti apo brefouV ta iera grammata oidaV ta dunamena se sofisai eiV swthrian dia pistewV thV en cristw ihsou

16

pasa grafh qeopneustoV kai wfelimoV proV didaskalian proV elegcon proV epanorqwsin proV paideian thn en dikaiosunh

17

ina artioV h o tou qeou anqrwpoV proV pan ergon agaqon exhrtismenoV

2nd Timothy 4

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: