Greek New Testament (Stephanus - 1550)

Revelation 20

Revelation

Return to Index

Chapter 21

1

kai eidon ouranon kainon kai ghn kainhn o gar prwtoV ouranoV kai h prwth gh parhlqen kai h qalassa ouk estin eti

2

kai egw iwannhV eidon thn polin thn agian ierousalhm kainhn katabainousan apo tou qeou ek tou ouranou htoimasmenhn wV numfhn kekosmhmenhn tw andri authV

3

kai hkousa fwnhV megalhV ek tou ouranou legoushV idou h skhnh tou qeou meta twn anqrwpwn kai skhnwsei met autwn kai autoi laoi autou esontai kai autoV o qeoV estai met autwn qeoV autwn

4

kai exaleiyei o qeoV pan dakruon apo twn ofqalmwn autwn kai o qanatoV ouk estai eti oute penqoV oute kraugh oute ponoV ouk estai eti oti ta prwta aphlqon

5

kai eipen o kaqhmenoV epi tou qronou idou kaina panta poiw kai legei moi grayon oti outoi oi logoi alhqinoi kai pistoi eisin

6

kai eipen moi gegonen egw eimi to a kai to w h arch kai to teloV egw tw diywnti dwsw ek thV phghV tou udatoV thV zwhV dwrean

7

o nikwn klhronomhsei panta kai esomai autw qeoV kai autoV estai moi o uioV

8

deiloiV de kai apistoiV kai ebdelugmenoiV kai foneusin kai pornoiV kai farmakeusin kai eidwlolatraiV kai pasin toiV yeudesin to meroV autwn en th limnh th kaiomenh puri kai qeiw o estin deuteroV qanatoV

9

kai hlqen proV me eiV twn epta aggelwn twn econtwn taV epta fialaV taV gemousaV twn epta plhgwn twn escatwn kai elalhsen met emou legwn deuro deixw soi thn numfhn tou arniou thn gunaika

10

kai aphnegken me en pneumati ep oroV mega kai uyhlon kai edeixen moi thn polin thn megalhn thn agian ierousalhm katabainousan ek tou ouranou apo tou qeou

11

ecousan thn doxan tou qeou kai o fwsthr authV omoioV liqw timiwtatw wV liqw iaspidi krustallizonti

12

ecousan te teicoV mega kai uyhlon ecousan pulwnaV dwdeka kai epi toiV pulwsin aggelouV dwdeka kai onomata epigegrammena a estin twn dwdeka fulwn twn uiwn israhl

13

ap anatolhV pulwneV treiV apo borra pulwneV treiV apo notou pulwneV treiV apo dusmwn pulwneV treiV

14

kai to teicoV thV polewV econ qemeliouV dwdeka kai en autoiV onomata twn dwdeka apostolwn tou arniou

15

kai o lalwn met emou eicen kalamon crusoun ina metrhsh thn polin kai touV pulwnaV authV kai to teicoV authV

16

kai h poliV tetragwnoV keitai kai to mhkoV authV tosouton estin oson kai to platoV kai emetrhsen thn polin tw kalamw epi stadiwn dwdeka ciliadwn to mhkoV kai to platoV kai to uyoV authV isa estin

17

kai emetrhsen to teicoV authV ekaton tessarakonta tessarwn phcwn metron anqrwpou o estin aggelou

18

kai hn h endomhsiV tou teicouV authV iaspiV kai h poliV crusion kaqaron omoia ualw kaqarw

19

kai oi qemelioi tou teicouV thV polewV panti liqw timiw kekosmhmenoi o qemelioV o prwtoV iaspiV o deuteroV sapfeiroV o tritoV calkhdwn o tetartoV smaragdoV

20

o pemptoV sardonux o ektoV sardioV o ebdomoV crusoliqoV o ogdooV bhrulloV o enatoV topazion o dekatoV crusoprasoV o endekatoV uakinqoV o dwdekatoV amequstoV

21

kai oi dwdeka pulwneV dwdeka margaritai ana eiV ekastoV twn pulwnwn hn ex enoV margaritou kai h plateia thV polewV crusion kaqaron wV ualoV diafanhV

22

kai naon ouk eidon en auth o gar kurioV o qeoV o pantokratwr naoV authV estin kai to arnion

23

kai h poliV ou creian ecei tou hliou oude thV selhnhV ina fainwsin en auth h gar doxa tou qeou efwtisen authn kai o lucnoV authV to arnion

24

kai ta eqnh twn swzomenwn en tw fwti authV peripathsousin kai oi basileiV thV ghV ferousin thn doxan kai thn timhn autwn eiV authn

25

kai oi pulwneV authV ou mh kleisqwsin hmeraV nux gar ouk estai ekei

26

kai oisousin thn doxan kai thn timhn twn eqnwn eiV authn

27

kai ou mh eiselqh eiV authn pan koinoun kai poioun bdelugma kai yeudoV ei mh oi gegrammenoi en tw bibliw thV zwhV tou arniou

Revelation 22

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: