Greek New Testament (Stephanus - 1550)

1st John 2

1 John

Return to Index

Chapter 3

1

idete potaphn agaphn dedwken hmin o pathr ina tekna qeou klhqwmen dia touto o kosmoV ou ginwskei hmaV oti ouk egnw auton

2

agaphtoi nun tekna qeou esmen kai oupw efanerwqh ti esomeqa oidamen de oti ean fanerwqh omoioi autw esomeqa oti oyomeqa auton kaqwV estin

3

kai paV o ecwn thn elpida tauthn ep autw agnizei eauton kaqwV ekeinoV agnoV estin

4

paV o poiwn thn amartian kai thn anomian poiei kai h amartia estin h anomia

5

kai oidate oti ekeinoV efanerwqh ina taV amartiaV hmwn arh kai amartia en autw ouk estin

6

paV o en autw menwn ouc amartanei paV o amartanwn ouc ewraken auton oude egnwken auton

7

teknia mhdeiV planatw umaV o poiwn thn dikaiosunhn dikaioV estin kaqwV ekeinoV dikaioV estin

8

o poiwn thn amartian ek tou diabolou estin oti ap archV o diaboloV amartanei eiV touto efanerwqh o uioV tou qeou ina lush ta erga tou diabolou

9

paV o gegennhmenoV ek tou qeou amartian ou poiei oti sperma autou en autw menei kai ou dunatai amartanein oti ek tou qeou gegennhtai

10

en toutw fanera estin ta tekna tou qeou kai ta tekna tou diabolou paV o mh poiwn dikaiosunhn ouk estin ek tou qeou kai o mh agapwn ton adelfon autou

11

oti auth estin h aggelia hn hkousate ap archV ina agapwmen allhlouV

12

ou kaqwV kain ek tou ponhrou hn kai esfaxen ton adelfon autou kai carin tinoV esfaxen auton oti ta erga autou ponhra hn ta de tou adelfou autou dikaia

13

mh qaumazete adelfoi mou ei misei umaV o kosmoV

14

hmeiV oidamen oti metabebhkamen ek tou qanatou eiV thn zwhn oti agapwmen touV adelfouV o mh agapwn ton adelfon menei en tw qanatw

15

paV o miswn ton adelfon autou anqrwpoktonoV estin kai oidate oti paV anqrwpoktonoV ouk ecei zwhn aiwnion en autw menousan

16

en toutw egnwkamen thn agaphn oti ekeinoV uper hmwn thn yuchn autou eqhken kai hmeiV ofeilomen uper twn adelfwn taV yucaV tiqenai

17

oV d an ech ton bion tou kosmou kai qewrh ton adelfon autou creian econta kai kleish ta splagcna autou ap autou pwV h agaph tou qeou menei en autw

18

teknia mou mh agapwmen logw mhde glwssh all ergw kai alhqeia

19

kai en toutw ginwskomen oti ek thV alhqeiaV esmen kai emprosqen autou peisomen taV kardiaV hmwn

20

oti ean kataginwskh hmwn h kardia oti meizwn estin o qeoV thV kardiaV hmwn kai ginwskei panta

21

agaphtoi ean h kardia hmwn mh kataginwskh hmwn parrhsian ecomen proV ton qeon

22

kai o ean aitwmen lambanomen par autou oti taV entolaV autou throumen kai ta aresta enwpion autou poioumen

23

kai auth estin h entolh autou ina pisteuswmen tw onomati tou uiou autou ihsou cristou kai agapwmen allhlouV kaqwV edwken entolhn hmin

24

kai o thrwn taV entolaV autou en autw menei kai autoV en autw kai en toutw ginwskomen oti menei en hmin ek tou pneumatoV ou hmin edwken

1st John 4

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: