Greek New Testament (Stephanus - 1550)

2nd Peter 3

1 John

Return to Index

Chapter 1

1

o hn ap archV o akhkoamen o ewrakamen toiV ofqalmoiV hmwn o eqeasameqa kai ai ceireV hmwn eyhlafhsan peri tou logou thV zwhV

2

kai h zwh efanerwqh kai ewrakamen kai marturoumen kai apaggellomen umin thn zwhn thn aiwnion htiV hn proV ton patera kai efanerwqh hmin

3

o ewrakamen kai akhkoamen apaggellomen umin ina kai umeiV koinwnian echte meq hmwn kai h koinwnia de h hmetera meta tou patroV kai meta tou uiou autou ihsou cristou

4

kai tauta grafomen umin ina h cara hmwn h peplhrwmenh

5

kai auth estin h epaggelia hn akhkoamen ap autou kai anaggellomen umin oti o qeoV fwV estin kai skotia en autw ouk estin oudemia

6

ean eipwmen oti koinwnian ecomen met autou kai en tw skotei peripatwmen yeudomeqa kai ou poioumen thn alhqeian

7

ean de en tw fwti peripatwmen wV autoV estin en tw fwti koinwnian ecomen met allhlwn kai to aima ihsou cristou tou uiou autou kaqarizei hmaV apo pashV amartiaV

8

ean eipwmen oti amartian ouk ecomen eautouV planwmen kai h alhqeia ouk estin en hmin

9

ean omologwmen taV amartiaV hmwn pistoV estin kai dikaioV ina afh hmin taV amartiaV kai kaqarish hmaV apo pashV adikiaV

10

ean eipwmen oti ouc hmarthkamen yeusthn poioumen auton kai o logoV autou ouk estin en hmin

1st John 2

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: