Greek New Testament (Stephanus - 1550)

2nd Peter 2

2 Peter

Return to Index

Chapter 3

1

tauthn hdh agaphtoi deuteran umin grafw epistolhn en aiV diegeirw umwn en upomnhsei thn eilikrinh dianoian

2

mnhsqhnai twn proeirhmenwn rhmatwn upo twn agiwn profhtwn kai thV twn apostolwn hmwn entolhV tou kuriou kai swthroV

3

touto prwton ginwskonteV oti eleusontai ep escatou twn hmerwn empaiktai kata taV idiaV autwn epiqumiaV poreuomenoi

4

kai legonteV pou estin h epaggelia thV parousiaV autou af hV gar oi patereV ekoimhqhsan panta outwV diamenei ap archV ktisewV

5

lanqanei gar autouV touto qelontaV oti ouranoi hsan ekpalai kai gh ex udatoV kai di udatoV sunestwsa tw tou qeou logw

6

di wn o tote kosmoV udati kataklusqeiV apwleto

7

oi de nun ouranoi kai h gh autou logw teqhsaurismenoi eisin puri throumenoi eiV hmeran krisewV kai apwleiaV twn asebwn anqrwpwn

8

en de touto mh lanqanetw umaV agaphtoi oti mia hmera para kuriw wV cilia eth kai cilia eth wV hmera mia

9

ou bradunei o kurioV thV epaggeliaV wV tineV braduthta hgountai alla makroqumei eiV hmaV mh boulomenoV tinaV apolesqai alla pantaV eiV metanoian cwrhsai

10

hxei de h hmera kuriou wV klepthV en nukti en h oi ouranoi roizhdon pareleusontai stoiceia de kausoumena luqhsontai kai gh kai ta en auth erga katakahsetai

11

toutwn oun pantwn luomenwn potapouV dei uparcein umaV en agiaiV anastrofaiV kai eusebeiaiV

12

prosdokwntaV kai speudontaV thn parousian thV tou qeou hmeraV di hn ouranoi puroumenoi luqhsontai kai stoiceia kausoumena thketai

13

kainouV de ouranouV kai ghn kainhn kata to epaggelma autou prosdokwmen en oiV dikaiosunh katoikei

14

dio agaphtoi tauta prosdokwnteV spoudasate aspiloi kai amwmhtoi autw eureqhnai en eirhnh

15

kai thn tou kuriou hmwn makroqumian swthrian hgeisqe kaqwV kai o agaphtoV hmwn adelfoV pauloV kata thn autw doqeisan sofian egrayen umin

16

wV kai en pasaiV taiV epistolaiV lalwn en autaiV peri toutwn en oiV estin dusnohta tina a oi amaqeiV kai asthriktoi streblousin wV kai taV loipaV grafaV proV thn idian autwn apwleian

17

umeiV oun agaphtoi proginwskonteV fulassesqe ina mh th twn aqesmwn planh sunapacqenteV ekpeshte tou idiou sthrigmou

18

auxanete de en cariti kai gnwsei tou kuriou hmwn kai swthroV ihsou cristou autw h doxa kai nun kai eiV hmeran aiwnoV amhn

1st John 1

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: