Greek New Testament (Stephanus - 1550)

2nd Peter 1

2 Peter

Return to Index

Chapter 2

1

egenonto de kai yeudoprofhtai en tw law wV kai en umin esontai yeudodidaskaloi oitineV pareisaxousin aireseiV apwleiaV kai ton agorasanta autouV despothn arnoumenoi epagonteV eautoiV tacinhn apwleian

2

kai polloi exakolouqhsousin autwn taiV apwleiaiV di ouV h odoV thV alhqeiaV blasfhmhqhsetai

3

kai en pleonexia plastoiV logoiV umaV emporeusontai oiV to krima ekpalai ouk argei kai h apwleia autwn ou nustazei

4

ei gar o qeoV aggelwn amarthsantwn ouk efeisato alla seiraiV zofou tartarwsaV paredwken eiV krisin tethrhmenouV

5

kai arcaiou kosmou ouk efeisato all ogdoon nwe dikaiosunhV khruka efulaxen kataklusmon kosmw asebwn epaxaV

6

kai poleiV sodomwn kai gomorraV tefrwsaV katastrofh katekrinen upodeigma mellontwn asebein teqeikwV

7

kai dikaion lwt kataponoumenon upo thV twn aqesmwn en aselgeia anastrofhV errusato

8

blemmati gar kai akoh o dikaioV egkatoikwn en autoiV hmeran ex hmeraV yuchn dikaian anomoiV ergoiV ebasanizen

9

oiden kurioV eusebeiV ek peirasmou ruesqai adikouV de eiV hmeran krisewV kolazomenouV threin

10

malista de touV opisw sarkoV en epiqumia miasmou poreuomenouV kai kuriothtoV katafronountaV tolmhtai auqadeiV doxaV ou tremousin blasfhmounteV

11

opou aggeloi iscui kai dunamei meizoneV onteV ou ferousin kat autwn para kuriw blasfhmon krisin

12

outoi de wV aloga zwa fusika gegenhmena eiV alwsin kai fqoran en oiV agnoousin blasfhmounteV en th fqora autwn katafqarhsontai

13

komioumenoi misqon adikiaV hdonhn hgoumenoi thn en hmera trufhn spiloi kai mwmoi entrufwnteV en taiV apataiV autwn suneuwcoumenoi umin

14

ofqalmouV econteV mestouV moicalidoV kai akatapaustouV amartiaV deleazonteV yucaV asthriktouV kardian gegumnasmenhn pleonexiaiV econteV kataraV tekna

15

kataliponteV thn euqeian odon eplanhqhsan exakolouqhsanteV th odw tou balaam tou bosor oV misqon adikiaV hgaphsen

16

elegxin de escen idiaV paranomiaV upozugion afwnon en anqrwpou fwnh fqegxamenon ekwlusen thn tou profhtou parafronian

17

outoi eisin phgai anudroi nefelai upo lailapoV elaunomenai oiV o zofoV tou skotouV eiV aiwna tethrhtai

18

uperogka gar mataiothtoV fqeggomenoi deleazousin en epiqumiaiV sarkoV aselgeiaiV touV ontwV apofugontaV touV en planh anastrefomenouV

19

eleuqerian autoiV epaggellomenoi autoi douloi uparconteV thV fqoraV w gar tiV htthtai toutw kai dedoulwtai

20

ei gar apofugonteV ta miasmata tou kosmou en epignwsei tou kuriou kai swthroV ihsou cristou toutoiV de palin emplakenteV httwntai gegonen autoiV ta escata ceirona twn prwtwn

21

kreitton gar hn autoiV mh epegnwkenai thn odon thV dikaiosunhV h epignousin epistreyai ek thV paradoqeishV autoiV agiaV entolhV

22

sumbebhken de autoiV to thV alhqouV paroimiaV kuwn epistreyaV epi to idion exerama kai uV lousamenh eiV kulisma borborou

2nd Peter 3

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: