Greek New Testament (Stephanus - 1550)

1st Peter 3

1 Peter

Return to Index

Chapter 4

1

cristou oun paqontoV uper hmwn sarki kai umeiV thn authn ennoian oplisasqe oti o paqwn en sarki pepautai amartiaV

2

eiV to mhketi anqrwpwn epiqumiaiV alla qelhmati qeou ton epiloipon en sarki biwsai cronon

3

arketoV gar hmin o parelhluqwV cronoV tou biou to qelhma twn eqnwn katergasasqai peporeumenouV en aselgeiaiV epiqumiaiV oinoflugiaiV kwmoiV potoiV kai aqemitoiV eidwlolatreiaiV

4

en w xenizontai mh suntrecontwn umwn eiV thn authn thV aswtiaV anacusin blasfhmounteV

5

oi apodwsousin logon tw etoimwV econti krinai zwntaV kai nekrouV

6

eiV touto gar kai nekroiV euhggelisqh ina kriqwsin men kata anqrwpouV sarki zwsin de kata qeon pneumati

7

pantwn de to teloV hggiken swfronhsate oun kai nhyate eiV taV proseucaV

8

pro pantwn de thn eiV eautouV agaphn ektenh econteV oti agaph kaluyei plhqoV amartiwn

9

filoxenoi eiV allhlouV aneu goggusmwn

10

ekastoV kaqwV elaben carisma eiV eautouV auto diakonounteV wV kaloi oikonomoi poikilhV caritoV qeou

11

ei tiV lalei wV logia qeou ei tiV diakonei wV ex iscuoV hV corhgei o qeoV ina en pasin doxazhtai o qeoV dia ihsou cristou w estin h doxa kai to kratoV eiV touV aiwnaV twn aiwnwn amhn

12

agaphtoi mh xenizesqe th en umin purwsei proV peirasmon umin ginomenh wV xenou umin sumbainontoV

13

alla kaqo koinwneite toiV tou cristou paqhmasin cairete ina kai en th apokaluyei thV doxhV autou carhte agalliwmenoi

14

ei oneidizesqe en onomati cristou makarioi oti to thV doxhV kai to tou qeou pneuma ef umaV anapauetai kata men autouV blasfhmeitai kata de umaV doxazetai

15

mh gar tiV umwn pascetw wV foneuV h klepthV h kakopoioV h wV allotrioepiskopoV

16

ei de wV cristianoV mh aiscunesqw doxazetw de ton qeon en tw merei toutw

17

oti o kairoV tou arxasqai to krima apo tou oikou tou qeou ei de prwton af hmwn ti to teloV twn apeiqountwn tw tou qeou euaggeliw

18

kai ei o dikaioV moliV swzetai o asebhV kai amartwloV pou faneitai

19

wste kai oi pasconteV kata to qelhma tou qeou wV pistw ktisth paratiqesqwsan taV yucaV eautwn en agaqopoiia

1st Peter 5

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: