Greek New Testament (Stephanus - 1550)

1st Peter 2

1 Peter

Return to Index

Chapter 3

1

omoiwV ai gunaikeV upotassomenai toiV idioiV andrasin ina kai ei tineV apeiqousin tw logw dia thV twn gunaikwn anastrofhV aneu logou kerdhqhswntai

2

epopteusanteV thn en fobw agnhn anastrofhn umwn

3

wn estw ouc o exwqen emplokhV tricwn kai periqesewV crusiwn h endusewV imatiwn kosmoV

4

all o kruptoV thV kardiaV anqrwpoV en tw afqartw tou praeoV kai hsuciou pneumatoV o estin enwpion tou qeou poluteleV

5

outwV gar pote kai ai agiai gunaikeV ai elpizousai epi ton qeon ekosmoun eautaV upotassomenai toiV idioiV andrasin

6

wV sarra uphkousen tw abraam kurion auton kalousa hV egenhqhte tekna agaqopoiousai kai mh foboumenai mhdemian ptohsin

7

oi andreV omoiwV sunoikounteV kata gnwsin wV asqenesterw skeuei tw gunaikeiw aponemonteV timhn wV kai sugklhronomoi caritoV zwhV eiV to mh ekkoptesqai taV proseucaV umwn

8

to de teloV panteV omofroneV sumpaqeiV filadelfoi eusplagcnoi filofroneV

9

mh apodidonteV kakon anti kakou h loidorian anti loidoriaV tounantion de eulogounteV eidoteV oti eiV touto eklhqhte ina eulogian klhronomhshte

10

o gar qelwn zwhn agapan kai idein hmeraV agaqaV pausatw thn glwssan autou apo kakou kai ceilh autou tou mh lalhsai dolon

11

ekklinatw apo kakou kai poihsatw agaqon zhthsatw eirhnhn kai diwxatw authn

12

oti oi ofqalmoi kuriou epi dikaiouV kai wta autou eiV dehsin autwn proswpon de kuriou epi poiountaV kaka

13

kai tiV o kakwswn umaV ean tou agaqou mimhtai genhsqe

14

all ei kai pascoite dia dikaiosunhn makarioi ton de fobon autwn mh fobhqhte mhde taracqhte

15

kurion de ton qeon agiasate en taiV kardiaiV umwn etoimoi de aei proV apologian panti tw aitounti umaV logon peri thV en umin elpidoV meta prauthtoV kai fobou

16

suneidhsin econteV agaqhn ina en w katalalwsin umwn wV kakopoiwn kataiscunqwsin oi ephreazonteV umwn thn agaqhn en cristw anastrofhn

17

kreitton gar agaqopoiountaV ei qelei to qelhma tou qeou pascein h kakopoiountaV

18

oti kai cristoV apax peri amartiwn epaqen dikaioV uper adikwn ina hmaV prosagagh tw qew qanatwqeiV men sarki zwopoihqeiV de tw pneumati

19

en w kai toiV en fulakh pneumasin poreuqeiV ekhruxen

20

apeiqhsasin pote ote apax exedeceto h tou qeou makroqumia en hmeraiV nwe kataskeuazomenhV kibwtou eiV hn oligai toutestin oktw yucai dieswqhsan di udatoV

21

o kai hmaV antitupon nun swzei baptisma ou sarkoV apoqesiV rupou alla suneidhsewV agaqhV eperwthma eiV qeon di anastasewV ihsou cristou

22

oV estin en dexia tou qeou poreuqeiV eiV ouranon upotagentwn autw aggelwn kai exousiwn kai dunamewn

1st Peter 4

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: