Greek New Testament (Stephanus - 1550)

1st Peter 1

1 Peter

Return to Index

Chapter 2

1

apoqemenoi oun pasan kakian kai panta dolon kai upokriseiV kai fqonouV kai pasaV katalaliaV

2

wV artigennhta brefh to logikon adolon gala epipoqhsate ina en autw auxhqhte

3

eiper egeusasqe oti crhstoV o kurioV

4

proV on prosercomenoi liqon zwnta upo anqrwpwn men apodedokimasmenon para de qew eklekton entimon

5

kai autoi wV liqoi zwnteV oikodomeisqe oikoV pneumatikoV ierateuma agion anenegkai pneumatikaV qusiaV euprosdektouV tw qew dia ihsou cristou

6

dio kai periecei en th grafh idou tiqhmi en siwn liqon akrogwniaion eklekton entimon kai o pisteuwn ep autw ou mh kataiscunqh

7

umin oun h timh toiV pisteuousin apeiqousin de liqon on apedokimasan oi oikodomounteV outoV egenhqh eiV kefalhn gwniaV

8

kai liqoV proskommatoV kai petra skandalou oi proskoptousin tw logw apeiqounteV eiV o kai eteqhsan

9

umeiV de genoV eklekton basileion ierateuma eqnoV agion laoV eiV peripoihsin opwV taV aretaV exaggeilhte tou ek skotouV umaV kalesantoV eiV to qaumaston autou fwV

10

oi pote ou laoV nun de laoV qeou oi ouk hlehmenoi nun de elehqenteV

11

agaphtoi parakalw wV paroikouV kai parepidhmouV apecesqai twn sarkikwn epiqumiwn aitineV strateuontai kata thV yuchV

12

thn anastrofhn umwn en toiV eqnesin econteV kalhn ina en w katalalousin umwn wV kakopoiwn ek twn kalwn ergwn epopteusanteV doxaswsin ton qeon en hmera episkophV

13

upotaghte oun pash anqrwpinh ktisei dia ton kurion eite basilei wV upereconti

14

eite hgemosin wV di autou pempomenoiV eiV ekdikhsin men kakopoiwn epainon de agaqopoiwn

15

oti outwV estin to qelhma tou qeou agaqopoiountaV fimoun thn twn afronwn anqrwpwn agnwsian

16

wV eleuqeroi kai mh wV epikalumma econteV thV kakiaV thn eleuqerian all wV douloi qeou

17

pantaV timhsate thn adelfothta agapate ton qeon fobeisqe ton basilea timate

18

oi oiketai upotassomenoi en panti fobw toiV despotaiV ou monon toiV agaqoiV kai epieikesin alla kai toiV skolioiV

19

touto gar cariV ei dia suneidhsin qeou upoferei tiV lupaV pascwn adikwV

20

poion gar kleoV ei amartanonteV kai kolafizomenoi upomeneite all ei agaqopoiounteV kai pasconteV upomeneite touto cariV para qew

21

eiV touto gar eklhqhte oti kai cristoV epaqen uper hmwn hmin upolimpanwn upogrammon ina epakolouqhshte toiV icnesin autou

22

oV amartian ouk epoihsen oude eureqh doloV en tw stomati autou

23

oV loidoroumenoV ouk anteloidorei pascwn ouk hpeilei paredidou de tw krinonti dikaiwV

24

oV taV amartiaV hmwn autoV anhnegken en tw swmati autou epi to xulon ina taiV amartiaiV apogenomenoi th dikaiosunh zhswmen ou tw mwlwpi autou iaqhte

25

hte gar wV probata planwmena all epestrafhte nun epi ton poimena kai episkopon twn yucwn umwn

1st Peter 3

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: