Greek New Testament (Stephanus - 1550)

James 4

James

Return to Index

Chapter 5

1

age nun oi plousioi klausate ololuzonteV epi taiV talaipwriaiV umwn taiV epercomenaiV

2

o ploutoV umwn seshpen kai ta imatia umwn shtobrwta gegonen

3

o crusoV umwn kai o arguroV katiwtai kai o ioV autwn eiV marturion umin estai kai fagetai taV sarkaV umwn wV pur eqhsaurisate en escataiV hmeraiV

4

idou o misqoV twn ergatwn twn amhsantwn taV cwraV umwn o apesterhmenoV af umwn krazei kai ai boai twn qerisantwn eiV ta wta kuriou sabawq eiselhluqasin

5

etrufhsate epi thV ghV kai espatalhsate eqreyate taV kardiaV umwn wV en hmera sfaghV

6

katedikasate efoneusate ton dikaion ouk antitassetai umin

7

makroqumhsate oun adelfoi ewV thV parousiaV tou kuriou idou o gewrgoV ekdecetai ton timion karpon thV ghV makroqumwn ep autw ewV an labh ueton prwimon kai oyimon

8

makroqumhsate kai umeiV sthrixate taV kardiaV umwn oti h parousia tou kuriou hggiken

9

mh stenazete kat allhlwn adelfoi ina mh katakriqhte idou krithV pro twn qurwn esthken

10

upodeigma labete thV kakopaqeiaV adelfoi mou kai thV makroqumiaV touV profhtaV oi elalhsan tw onomati kuriou

11

idou makarizomen touV upomenontaV thn upomonhn iwb hkousate kai to teloV kuriou eidete oti polusplagcnoV estin o kurioV kai oiktirmwn

12

pro pantwn de adelfoi mou mh omnuete mhte ton ouranon mhte thn ghn mhte allon tina orkon htw de umwn to nai nai kai to ou ou ina mh eiV upokrisin peshte

13

kakopaqei tiV en umin proseucesqw euqumei tiV yalletw

14

asqenei tiV en umin proskalesasqw touV presbuterouV thV ekklhsiaV kai proseuxasqwsan ep auton aleiyanteV auton elaiw en tw onomati tou kuriou

15

kai h euch thV pistewV swsei ton kamnonta kai egerei auton o kurioV kan amartiaV h pepoihkwV afeqhsetai autw

16

exomologeisqe allhloiV ta paraptwmata kai eucesqe uper allhlwn opwV iaqhte polu iscuei dehsiV dikaiou energoumenh

17

hliaV anqrwpoV hn omoiopaqhV hmin kai proseuch proshuxato tou mh brexai kai ouk ebrexen epi thV ghV eniautouV treiV kai mhnaV ex

18

kai palin proshuxato kai o ouranoV ueton edwken kai h gh eblasthsen ton karpon authV

19

adelfoi ean tiV en umin planhqh apo thV alhqeiaV kai epistreyh tiV auton

20

ginwsketw oti o epistreyaV amartwlon ek planhV odou autou swsei yuchn ek qanatou kai kaluyei plhqoV amartiwn

1st Peter 1

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: