Greek New Testament (Stephanus - 1550)

Hebrews 13

James

Return to Index

Chapter 1

1

iakwboV qeou kai kuriou ihsou cristou douloV taiV dwdeka fulaiV taiV en th diaspora cairein

2

pasan caran hghsasqe adelfoi mou otan peirasmoiV peripeshte poikiloiV

3

ginwskonteV oti to dokimion umwn thV pistewV katergazetai upomonhn

4

h de upomonh ergon teleion ecetw ina hte teleioi kai oloklhroi en mhdeni leipomenoi

5

ei de tiV umwn leipetai sofiaV aiteitw para tou didontoV qeou pasin aplwV kai mh oneidizontoV kai doqhsetai autw

6

aiteitw de en pistei mhden diakrinomenoV o gar diakrinomenoV eoiken kludwni qalasshV anemizomenw kai ripizomenw

7

mh gar oiesqw o anqrwpoV ekeinoV oti lhyetai ti para tou kuriou

8

anhr diyucoV akatastatoV en pasaiV taiV odoiV autou

9

kaucasqw de o adelfoV o tapeinoV en tw uyei autou

10

o de plousioV en th tapeinwsei autou oti wV anqoV cortou pareleusetai

11

aneteilen gar o hlioV sun tw kauswni kai exhranen ton corton kai to anqoV autou exepesen kai h euprepeia tou proswpou autou apwleto outwV kai o plousioV en taiV poreiaiV autou maranqhsetai

12

makarioV anhr oV upomenei peirasmon oti dokimoV genomenoV lhyetai ton stefanon thV zwhV on ephggeilato o kurioV toiV agapwsin auton

13

mhdeiV peirazomenoV legetw oti apo tou qeou peirazomai o gar qeoV apeirastoV estin kakwn peirazei de autoV oudena

14

ekastoV de peirazetai upo thV idiaV epiqumiaV exelkomenoV kai deleazomenoV

15

eita h epiqumia sullabousa tiktei amartian h de amartia apotelesqeisa apokuei qanaton

16

mh planasqe adelfoi mou agaphtoi

17

pasa dosiV agaqh kai pan dwrhma teleion anwqen estin katabainon apo tou patroV twn fwtwn par w ouk eni parallagh h trophV aposkiasma

18

boulhqeiV apekuhsen hmaV logw alhqeiaV eiV to einai hmaV aparchn tina twn autou ktismatwn

19

wste adelfoi mou agaphtoi estw paV anqrwpoV tacuV eiV to akousai braduV eiV to lalhsai braduV eiV orghn

20

orgh gar androV dikaiosunhn qeou ou katergazetai

21

dio apoqemenoi pasan ruparian kai perisseian kakiaV en prauthti dexasqe ton emfuton logon ton dunamenon swsai taV yucaV umwn

22

ginesqe de poihtai logou kai mh monon akroatai paralogizomenoi eautouV

23

oti ei tiV akroathV logou estin kai ou poihthV outoV eoiken andri katanoounti to proswpon thV genesewV autou en esoptrw

24

katenohsen gar eauton kai apelhluqen kai euqewV epelaqeto opoioV hn

25

o de parakuyaV eiV nomon teleion ton thV eleuqeriaV kai parameinaV outoV ouk akroathV epilhsmonhV genomenoV alla poihthV ergou outoV makarioV en th poihsei autou estai

26

ei tiV dokei qrhskoV einai en umin mh calinagwgwn glwssan autou all apatwn kardian autou toutou mataioV h qrhskeia

27

qrhskeia kaqara kai amiantoV para tw qew kai patri auth estin episkeptesqai orfanouV kai chraV en th qliyei autwn aspilon eauton threin apo tou kosmou

James 2

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: