Greek New Testament (Stephanus - 1550)

Hebrews 9

Hebrews

Return to Index

Chapter 10

1

skian gar ecwn o nomoV twn mellontwn agaqwn ouk authn thn eikona twn pragmatwn kat eniauton taiV autaiV qusiaiV aV prosferousin eiV to dihnekeV oudepote dunatai touV prosercomenouV teleiwsai

2

epei ouk an epausanto prosferomenai dia to mhdemian ecein eti suneidhsin amartiwn touV latreuontaV apax kekaqarmenouV

3

all en autaiV anamnhsiV amartiwn kat eniauton

4

adunaton gar aima taurwn kai tragwn afairein amartiaV

5

dio eisercomenoV eiV ton kosmon legei qusian kai prosforan ouk hqelhsaV swma de kathrtisw moi

6

olokautwmata kai peri amartiaV ouk eudokhsaV

7

tote eipon idou hkw en kefalidi bibliou gegraptai peri emou tou poihsai o qeoV to qelhma sou

8

anwteron legwn oti qusian kai prosforan kai olokautwmata kai peri amartiaV ouk hqelhsaV oude eudokhsaV aitineV kata ton nomon prosferontai

9

tote eirhken idou hkw tou poihsai o qeoV to qelhma sou anairei to prwton ina to deuteron sthsh

10

en w qelhmati hgiasmenoi esmen oi dia thV prosforaV tou swmatoV tou ihsou cristou efapax

11

kai paV men iereuV esthken kaq hmeran leitourgwn kai taV autaV pollakiV prosferwn qusiaV aitineV oudepote dunantai perielein amartiaV

12

autoV de mian uper amartiwn prosenegkaV qusian eiV to dihnekeV ekaqisen en dexia tou qeou

13

to loipon ekdecomenoV ewV teqwsin oi ecqroi autou upopodion twn podwn autou

14

mia gar prosfora teteleiwken eiV to dihnekeV touV agiazomenouV

15

marturei de hmin kai to pneuma to agion meta gar to proeirhkenai

16

auth h diaqhkh hn diaqhsomai proV autouV meta taV hmeraV ekeinaV legei kurioV didouV nomouV mou epi kardiaV autwn kai epi twn dianoiwn autwn epigrayw autouV

17

kai twn amartiwn autwn kai twn anomiwn autwn ou mh mnhsqw eti

18

opou de afesiV toutwn ouketi prosfora peri amartiaV

19

econteV oun adelfoi parrhsian eiV thn eisodon twn agiwn en tw aimati ihsou

20

hn enekainisen hmin odon prosfaton kai zwsan dia tou katapetasmatoV toutestin thV sarkoV autou

21

kai ierea megan epi ton oikon tou qeou

22

prosercwmeqa meta alhqinhV kardiaV en plhroforia pistewV errantismenoi taV kardiaV apo suneidhsewV ponhraV kai leloumenoi to swma udati kaqarw

23

katecwmen thn omologian thV elpidoV aklinh pistoV gar o epaggeilamenoV

24

kai katanowmen allhlouV eiV paroxusmon agaphV kai kalwn ergwn

25

mh egkataleiponteV thn episunagwghn eautwn kaqwV eqoV tisin alla parakalounteV kai tosoutw mallon osw blepete eggizousan thn hmeran

26

ekousiwV gar amartanontwn hmwn meta to labein thn epignwsin thV alhqeiaV ouketi peri amartiwn apoleipetai qusia

27

fobera de tiV ekdoch krisewV kai puroV zhloV esqiein mellontoV touV upenantiouV

28

aqethsaV tiV nomon mwsewV cwriV oiktirmwn epi dusin h trisin martusin apoqnhskei

29

posw dokeite ceironoV axiwqhsetai timwriaV o ton uion tou qeou katapathsaV kai to aima thV diaqhkhV koinon hghsamenoV en w hgiasqh kai to pneuma thV caritoV enubrisaV

30

oidamen gar ton eiponta emoi ekdikhsiV egw antapodwsw legei kurioV kai palin kurioV krinei ton laon autou

31

foberon to empesein eiV ceiraV qeou zwntoV

32

anamimnhskesqe de taV proteron hmeraV en aiV fwtisqenteV pollhn aqlhsin upemeinate paqhmatwn

33

touto men oneidismoiV te kai qliyesin qeatrizomenoi touto de koinwnoi twn outwV anastrefomenwn genhqenteV

34

kai gar toiV desmoiV mou sunepaqhsate kai thn arpaghn twn uparcontwn umwn meta caraV prosedexasqe ginwskonteV ecein en eautoiV kreittona uparxin en ouranoiV kai menousan

35

mh apobalhte oun thn parrhsian umwn htiV ecei misqapodosian megalhn

36

upomonhV gar ecete creian ina to qelhma tou qeou poihsanteV komishsqe thn epaggelian

37

eti gar mikron oson oson o ercomenoV hxei kai ou croniei

38

o de dikaioV ek pistewV zhsetai kai ean uposteilhtai ouk eudokei h yuch mou en autw

39

hmeiV de ouk esmen upostolhV eiV apwleian alla pistewV eiV peripoihsin yuchV

Hebrews 11

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: