Greek New Testament (Stephanus - 1550)

Hebrews 6

Hebrews

Return to Index

Chapter 7

1

outoV gar o melcisedek basileuV salhm iereuV tou qeou tou uyistou o sunanthsaV abraam upostrefonti apo thV kophV twn basilewn kai euloghsaV auton

2

w kai dekathn apo pantwn emerisen abraam prwton men ermhneuomenoV basileuV dikaiosunhV epeita de kai basileuV salhm o estin basileuV eirhnhV

3

apatwr amhtwr agenealoghtoV mhte archn hmerwn mhte zwhV teloV ecwn afwmoiwmenoV de tw uiw tou qeou menei iereuV eiV to dihnekeV

4

qewreite de phlikoV outoV w kai dekathn abraam edwken ek twn akroqiniwn o patriarchV

5

kai oi men ek twn uiwn leui thn ierateian lambanonteV entolhn ecousin apodekatoun ton laon kata ton nomon toutestin touV adelfouV autwn kaiper exelhluqotaV ek thV osfuoV abraam

6

o de mh genealogoumenoV ex autwn dedekatwken ton abraam kai ton econta taV epaggeliaV euloghken

7

cwriV de pashV antilogiaV to elatton upo tou kreittonoV eulogeitai

8

kai wde men dekataV apoqnhskonteV anqrwpoi lambanousin ekei de marturoumenoV oti zh

9

kai wV epoV eipein dia abraam kai leui o dekataV lambanwn dedekatwtai

10

eti gar en th osfui tou patroV hn ote sunhnthsen autw o melcisedek

11

ei men oun teleiwsiV dia thV leuitikhV ierwsunhV hn o laoV gar ep auth nenomoqethto tiV eti creia kata thn taxin melcisedek eteron anistasqai ierea kai ou kata thn taxin aarwn legesqai

12

metatiqemenhV gar thV ierwsunhV ex anagkhV kai nomou metaqesiV ginetai

13

ef on gar legetai tauta fulhV eteraV meteschken af hV oudeiV proseschken tw qusiasthriw

14

prodhlon gar oti ex iouda anatetalken o kurioV hmwn eiV hn fulhn ouden peri ierwsunhV mwshV elalhsen

15

kai perissoteron eti katadhlon estin ei kata thn omoiothta melcisedek anistatai iereuV eteroV

16

oV ou kata nomon entolhV sarkikhV gegonen alla kata dunamin zwhV akatalutou

17

marturei gar oti su iereuV eiV ton aiwna kata thn taxin melcisedek

18

aqethsiV men gar ginetai proagoushV entolhV dia to authV asqeneV kai anwfeleV

19

ouden gar eteleiwsen o nomoV epeisagwgh de kreittonoV elpidoV di hV eggizomen tw qew

20

kai kaq oson ou cwriV orkwmosiaV oi men gar cwriV orkwmosiaV eisin iereiV gegonoteV

21

o de meta orkwmosiaV dia tou legontoV proV auton wmosen kurioV kai ou metamelhqhsetai su iereuV eiV ton aiwna kata thn taxin melcisedek

22

kata tosouton kreittonoV diaqhkhV gegonen egguoV ihsouV

23

kai oi men pleioneV eisin gegonoteV iereiV dia to qanatw kwluesqai paramenein

24

o de dia to menein auton eiV ton aiwna aparabaton ecei thn ierwsunhn

25

oqen kai swzein eiV to panteleV dunatai touV prosercomenouV di autou tw qew pantote zwn eiV to entugcanein uper autwn

26

toioutoV gar hmin eprepen arciereuV osioV akakoV amiantoV kecwrismenoV apo twn amartwlwn kai uyhloteroV twn ouranwn genomenoV

27

oV ouk ecei kaq hmeran anagkhn wsper oi arciereiV proteron uper twn idiwn amartiwn qusiaV anaferein epeita twn tou laou touto gar epoihsen efapax eauton anenegkaV

28

o nomoV gar anqrwpouV kaqisthsin arciereiV econtaV asqeneian o logoV de thV orkwmosiaV thV meta ton nomon uion eiV ton aiwna teteleiwmenon

Hebrews 8

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: