Greek New Testament (Stephanus - 1550)

Hebrews 5

Hebrews

Return to Index

Chapter 6

1

dio afenteV ton thV archV tou cristou logon epi thn teleiothta ferwmeqa mh palin qemelion kataballomenoi metanoiaV apo nekrwn ergwn kai pistewV epi qeon

2

baptismwn didachV epiqesewV te ceirwn anastasewV te nekrwn kai krimatoV aiwniou

3

kai touto poihsomen eanper epitreph o qeoV

4

adunaton gar touV apax fwtisqentaV geusamenouV te thV dwreaV thV epouraniou kai metocouV genhqentaV pneumatoV agiou

5

kai kalon geusamenouV qeou rhma dunameiV te mellontoV aiwnoV

6

kai parapesontaV palin anakainizein eiV metanoian anastaurountaV eautoiV ton uion tou qeou kai paradeigmatizontaV

7

gh gar h piousa ton ep authV pollakiV ercomenon ueton kai tiktousa botanhn euqeton ekeinoiV di ouV kai gewrgeitai metalambanei eulogiaV apo tou qeou

8

ekferousa de akanqaV kai tribolouV adokimoV kai kataraV egguV hV to teloV eiV kausin

9

pepeismeqa de peri umwn agaphtoi ta kreittona kai ecomena swthriaV ei kai outwV laloumen

10

ou gar adikoV o qeoV epilaqesqai tou ergou umwn kai tou kopou thV agaphV hV enedeixasqe eiV to onoma autou diakonhsanteV toiV agioiV kai diakonounteV

11

epiqumoumen de ekaston umwn thn authn endeiknusqai spoudhn proV thn plhroforian thV elpidoV acri telouV

12

ina mh nwqroi genhsqe mimhtai de twn dia pistewV kai makroqumiaV klhronomountwn taV epaggeliaV

13

tw gar abraam epaggeilamenoV o qeoV epei kat oudenoV eicen meizonoV omosai wmosen kaq eautou

14

legwn h mhn eulogwn euloghsw se kai plhqunwn plhqunw se

15

kai outwV makroqumhsaV epetucen thV epaggeliaV

16

anqrwpoi men gar kata tou meizonoV omnuousin kai pashV autoiV antilogiaV peraV eiV bebaiwsin o orkoV

17

en w perissoteron boulomenoV o qeoV epideixai toiV klhronomoiV thV epaggeliaV to ametaqeton thV boulhV autou emesiteusen orkw

18

ina dia duo pragmatwn ametaqetwn en oiV adunaton yeusasqai qeon iscuran paraklhsin ecwmen oi katafugonteV krathsai thV prokeimenhV elpidoV

19

hn wV agkuran ecomen thV yuchV asfalh te kai bebaian kai eisercomenhn eiV to eswteron tou katapetasmatoV

20

opou prodromoV uper hmwn eishlqen ihsouV kata thn taxin melcisedek arciereuV genomenoV eiV ton aiwna

Hebrews 7

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: