Greek New Testament (Stephanus - 1550)

Hebrews 2

Hebrews

Return to Index

Chapter 3

1

oqen adelfoi agioi klhsewV epouraniou metocoi katanohsate ton apostolon kai arcierea thV omologiaV hmwn criston ihsoun

2

piston onta tw poihsanti auton wV kai mwshV en olw tw oikw autou

3

pleionoV gar doxhV outoV para mwshn hxiwtai kaq oson pleiona timhn ecei tou oikou o kataskeuasaV auton

4

paV gar oikoV kataskeuazetai upo tinoV o de ta panta kataskeuasaV qeoV

5

kai mwshV men pistoV en olw tw oikw autou wV qerapwn eiV marturion twn lalhqhsomenwn

6

cristoV de wV uioV epi ton oikon autou ou oikoV esmen hmeiV eanper thn parrhsian kai to kauchma thV elpidoV mecri telouV bebaian katascwmen

7

dio kaqwV legei to pneuma to agion shmeron ean thV fwnhV autou akoushte

8

mh sklhrunhte taV kardiaV umwn wV en tw parapikrasmw kata thn hmeran tou peirasmou en th erhmw

9

ou epeirasan me oi patereV umwn edokimasan me kai eidon ta erga mou tessarakonta eth

10

dio proswcqisa th genea ekeinh kai eipon aei planwntai th kardia autoi de ouk egnwsan taV odouV mou

11

wV wmosa en th orgh mou ei eiseleusontai eiV thn katapausin mou

12

blepete adelfoi mhpote estai en tini umwn kardia ponhra apistiaV en tw aposthnai apo qeou zwntoV

13

alla parakaleite eautouV kaq ekasthn hmeran acriV ou to shmeron kaleitai ina mh sklhrunqh tiV ex umwn apath thV amartiaV

14

metocoi gar gegonamen tou cristou eanper thn archn thV upostasewV mecri telouV bebaian katascwmen

15

en tw legesqai shmeron ean thV fwnhV autou akoushte mh sklhrunhte taV kardiaV umwn wV en tw parapikrasmw

16

tineV gar akousanteV parepikranan all ou panteV oi exelqonteV ex aiguptou dia mwsewV

17

tisin de proswcqisen tessarakonta eth ouci toiV amarthsasin wn ta kwla epesen en th erhmw

18

tisin de wmosen mh eiseleusesqai eiV thn katapausin autou ei mh toiV apeiqhsasin

19

kai blepomen oti ouk hdunhqhsan eiselqein di apistian

Hebrews 4

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: