Greek New Testament (Stephanus - 1550)

2nd Timothy 1

2 Timothy

Return to Index

Chapter 2

1

su oun teknon mou endunamou en th cariti th en cristw ihsou

2

kai a hkousaV par emou dia pollwn marturwn tauta paraqou pistoiV anqrwpoiV oitineV ikanoi esontai kai eterouV didaxai

3

su oun kakopaqhson wV kaloV stratiwthV ihsou cristou

4

oudeiV strateuomenoV empleketai taiV tou biou pragmateiaiV ina tw stratologhsanti aresh

5

ean de kai aqlh tiV ou stefanoutai ean mh nomimwV aqlhsh

6

ton kopiwnta gewrgon dei prwton twn karpwn metalambanein

7

noei a legw dwh gar soi o kurioV sunesin en pasin

8

mnhmoneue ihsoun criston eghgermenon ek nekrwn ek spermatoV dabid kata to euaggelion mou

9

en w kakopaqw mecri desmwn wV kakourgoV all o logoV tou qeou ou dedetai

10

dia touto panta upomenw dia touV eklektouV ina kai autoi swthriaV tucwsin thV en cristw ihsou meta doxhV aiwniou

11

pistoV o logoV ei gar sunapeqanomen kai suzhsomen

12

ei upomenomen kai sumbasileusomen ei arnoumeqa kakeinoV arnhsetai hmaV

13

ei apistoumen ekeinoV pistoV menei arnhsasqai eauton ou dunatai

14

tauta upomimnhske diamarturomenoV enwpion tou kuriou mh logomacein eiV ouden crhsimon epi katastrofh twn akouontwn

15

spoudason seauton dokimon parasthsai tw qew ergathn anepaiscunton orqotomounta ton logon thV alhqeiaV

16

taV de bebhlouV kenofwniaV periistaso epi pleion gar prokoyousin asebeiaV

17

kai o logoV autwn wV gaggraina nomhn exei wn estin umenaioV kai filhtoV

18

oitineV peri thn alhqeian hstochsan legonteV thn anastasin hdh gegonenai kai anatrepousin thn tinwn pistin

19

o mentoi stereoV qemelioV tou qeou esthken ecwn thn sfragida tauthn egnw kurioV touV ontaV autou kai aposthtw apo adikiaV paV o onomazwn to onoma cristou

20

en megalh de oikia ouk estin monon skeuh crusa kai argura alla kai xulina kai ostrakina kai a men eiV timhn a de eiV atimian

21

ean oun tiV ekkaqarh eauton apo toutwn estai skeuoV eiV timhn hgiasmenon kai eucrhston tw despoth eiV pan ergon agaqon htoimasmenon

22

taV de newterikaV epiqumiaV feuge diwke de dikaiosunhn pistin agaphn eirhnhn meta twn epikaloumenwn ton kurion ek kaqaraV kardiaV

23

taV de mwraV kai apaideutouV zhthseiV paraitou eidwV oti gennwsin macaV

24

doulon de kuriou ou dei macesqai all hpion einai proV pantaV didaktikon anexikakon

25

en praothti paideuonta touV antidiatiqemenouV mhpote dw autoiV o qeoV metanoian eiV epignwsin alhqeiaV

26

kai ananhywsin ek thV tou diabolou pagidoV ezwgrhmenoi up autou eiV to ekeinou qelhma

2nd Timothy 3

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: