Greek New Testament (Stephanus - 1550)

1st Timothy 1

1 Timothy

Return to Index

Chapter 2

1

parakalw oun prwton pantwn poieisqai dehseiV proseucaV enteuxeiV eucaristiaV uper pantwn anqrwpwn

2

uper basilewn kai pantwn twn en uperoch ontwn ina hremon kai hsucion bion diagwmen en pash eusebeia kai semnothti

3

touto gar kalon kai apodekton enwpion tou swthroV hmwn qeou

4

oV pantaV anqrwpouV qelei swqhnai kai eiV epignwsin alhqeiaV elqein

5

eiV gar qeoV eiV kai mesithV qeou kai anqrwpwn anqrwpoV cristoV ihsouV

6

o douV eauton antilutron uper pantwn to marturion kairoiV idioiV

7

eiV o eteqhn egw khrux kai apostoloV alhqeian legw en cristw ou yeudomai didaskaloV eqnwn en pistei kai alhqeia

8

boulomai oun proseucesqai touV andraV en panti topw epairontaV osiouV ceiraV cwriV orghV kai dialogismou

9

wsautwV kai taV gunaikaV en katastolh kosmiw meta aidouV kai swfrosunhV kosmein eautaV mh en plegmasin h crusw h margaritaiV h imatismw polutelei

10

all o prepei gunaixin epaggellomenaiV qeosebeian di ergwn agaqwn

11

gunh en hsucia manqanetw en pash upotagh

12

gunaiki de didaskein ouk epitrepw oude auqentein androV all einai en hsucia

13

adam gar prwtoV eplasqh eita eua

14

kai adam ouk hpathqh h de gunh apathqeisa en parabasei gegonen

15

swqhsetai de dia thV teknogoniaV ean meinwsin en pistei kai agaph kai agiasmw meta swfrosunhV

1st Timothy 3

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: