Greek New Testament (Stephanus - 1550)

1st Thessalonians 4

1 Thessalonians

Return to Index

Chapter 5

1

peri de twn cronwn kai twn kairwn adelfoi ou creian ecete umin grafesqai

2

autoi gar akribwV oidate oti h hmera kuriou wV klepthV en nukti outwV ercetai

3

otan gar legwsin eirhnh kai asfaleia tote aifnidioV autoiV efistatai oleqroV wsper h wdin th en gastri ecoush kai ou mh ekfugwsin

4

umeiV de adelfoi ouk este en skotei ina h hmera umaV wV klepthV katalabh

5

panteV umeiV uioi fwtoV este kai uioi hmeraV ouk esmen nuktoV oude skotouV

6

ara oun mh kaqeudwmen wV kai oi loipoi alla grhgorwmen kai nhfwmen

7

oi gar kaqeudonteV nuktoV kaqeudousin kai oi mequskomenoi nuktoV mequousin

8

hmeiV de hmeraV onteV nhfwmen endusamenoi qwraka pistewV kai agaphV kai perikefalaian elpida swthriaV

9

oti ouk eqeto hmaV o qeoV eiV orghn all eiV peripoihsin swthriaV dia tou kuriou hmwn ihsou cristou

10

tou apoqanontoV uper hmwn ina eite grhgorwmen eite kaqeudwmen ama sun autw zhswmen

11

dio parakaleite allhlouV kai oikodomeite eiV ton ena kaqwV kai poieite

12

erwtwmen de umaV adelfoi eidenai touV kopiwntaV en umin kai proistamenouV umwn en kuriw kai nouqetountaV umaV

13

kai hgeisqai autouV uper ekperissou en agaph dia to ergon autwn eirhneuete en eautoiV

14

parakaloumen de umaV adelfoi nouqeteite touV ataktouV paramuqeisqe touV oligoyucouV antecesqe twn asqenwn makroqumeite proV pantaV

15

orate mh tiV kakon anti kakou tini apodw alla pantote to agaqon diwkete kai eiV allhlouV kai eiV pantaV

16

pantote cairete

17

adialeiptwV proseucesqe

18

en panti eucaristeite touto gar qelhma qeou en cristw ihsou eiV umaV

19

to pneuma mh sbennute

20

profhteiaV mh exouqeneite

21

panta dokimazete to kalon katecete

22

apo pantoV eidouV ponhrou apecesqe

23

autoV de o qeoV thV eirhnhV agiasai umaV oloteleiV kai oloklhron umwn to pneuma kai h yuch kai to swma amemptwV en th parousia tou kuriou hmwn ihsou cristou thrhqeih

24

pistoV o kalwn umaV oV kai poihsei

25

adelfoi proseucesqe peri hmwn

26

aspasasqe touV adelfouV pantaV en filhmati agiw

27

orkizw umaV ton kurion anagnwsqhnai thn epistolhn pasin toiV agioiV adelfoiV

28

h cariV tou kuriou hmwn ihsou cristou meq umwn amhn [proV qessalonikeiV prwth egrafh apo aqhnwn]

2nd Thessalonians 1

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: