Greek New Testament (Stephanus - 1550)

1st Thessalonians 3

1 Thessalonians

Return to Index

Chapter 4

1

to loipon oun adelfoi erwtwmen umaV kai parakaloumen en kuriw ihsou kaqwV parelabete par hmwn to pwV dei umaV peripatein kai areskein qew ina perisseuhte mallon

2

oidate gar tinaV paraggeliaV edwkamen umin dia tou kuriou ihsou

3

touto gar estin qelhma tou qeou o agiasmoV umwn apecesqai umaV apo thV porneiaV

4

eidenai ekaston umwn to eautou skeuoV ktasqai en agiasmw kai timh

5

mh en paqei epiqumiaV kaqaper kai ta eqnh ta mh eidota ton qeon

6

to mh uperbainein kai pleonektein en tw pragmati ton adelfon autou dioti ekdikoV o kurioV peri pantwn toutwn kaqwV kai proeipamen umin kai diemarturameqa

7

ou gar ekalesen hmaV o qeoV epi akaqarsia all en agiasmw

8

toigaroun o aqetwn ouk anqrwpon aqetei alla ton qeon ton kai donta to pneuma autou to agion eiV hmaV

9

peri de thV filadelfiaV ou creian ecete grafein umin autoi gar umeiV qeodidaktoi este eiV to agapan allhlouV

10

kai gar poieite auto eiV pantaV touV adelfouV touV en olh th makedonia parakaloumen de umaV adelfoi perisseuein mallon

11

kai filotimeisqai hsucazein kai prassein ta idia kai ergazesqai taiV idiaiV cersin umwn kaqwV umin parhggeilamen

12

ina peripathte euschmonwV proV touV exw kai mhdenoV creian echte

13

ou qelw de umaV agnoein adelfoi peri twn kekoimhmenwn ina mh luphsqe kaqwV kai oi loipoi oi mh econteV elpida

14

ei gar pisteuomen oti ihsouV apeqanen kai anesth outwV kai o qeoV touV koimhqentaV dia tou ihsou axei sun autw

15

touto gar umin legomen en logw kuriou oti hmeiV oi zwnteV oi perileipomenoi eiV thn parousian tou kuriou ou mh fqaswmen touV koimhqentaV

16

oti autoV o kurioV en keleusmati en fwnh arcaggelou kai en salpiggi qeou katabhsetai ap ouranou kai oi nekroi en cristw anasthsontai prwton

17

epeita hmeiV oi zwnteV oi perileipomenoi ama sun autoiV arpaghsomeqa en nefelaiV eiV apanthsin tou kuriou eiV aera kai outwV pantote sun kuriw esomeqa

18

wste parakaleite allhlouV en toiV logoiV toutoiV

1st Thessalonians 5

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: