Greek New Testament (Stephanus - 1550)

Colossians 3

Colossians

Return to Index

Chapter 4

1

oi kurioi to dikaion kai thn isothta toiV douloiV parecesqe eidoteV oti kai umeiV ecete kurion en ouranoiV

2

th proseuch proskartereite grhgorounteV en auth en eucaristia

3

proseucomenoi ama kai peri hmwn ina o qeoV anoixh hmin quran tou logou lalhsai to musthrion tou cristou di o kai dedemai

4

ina fanerwsw auto wV dei me lalhsai

5

en sofia peripateite proV touV exw ton kairon exagorazomenoi

6

o logoV umwn pantote en cariti alati hrtumenoV eidenai pwV dei umaV eni ekastw apokrinesqai

7

ta kat eme panta gnwrisei umin tucikoV o agaphtoV adelfoV kai pistoV diakonoV kai sundouloV en kuriw

8

on epemya proV umaV eiV auto touto ina gnw ta peri umwn kai parakalesh taV kardiaV umwn

9

sun onhsimw tw pistw kai agaphtw adelfw oV estin ex umwn panta umin gnwriousin ta wde

10

aspazetai umaV aristarcoV o sunaicmalwtoV mou kai markoV o aneyioV barnaba peri ou elabete entolaV ean elqh proV umaV dexasqe auton

11

kai ihsouV o legomenoV ioustoV oi onteV ek peritomhV outoi monoi sunergoi eiV thn basileian tou qeou oitineV egenhqhsan moi parhgoria

12

aspazetai umaV epafraV o ex umwn douloV cristou pantote agwnizomenoV uper umwn en taiV proseucaiV ina sthte teleioi kai peplhrwmenoi en panti qelhmati tou qeou

13

marturw gar autw oti ecei zhlon polun uper umwn kai twn en laodikeia kai twn en ierapolei

14

aspazetai umaV loukaV o iatroV o agaphtoV kai dhmaV

15

aspasasqe touV en laodikeia adelfouV kai numfan kai thn kat oikon autou ekklhsian

16

kai otan anagnwsqh par umin h epistolh poihsate ina kai en th laodikewn ekklhsia anagnwsqh kai thn ek laodikeiaV ina kai umeiV anagnwte

17

kai eipate arcippw blepe thn diakonian hn parelabeV en kuriw ina authn plhroiV

18

o aspasmoV th emh ceiri paulou mnhmoneuete mou twn desmwn h cariV meq umwn amhn [proV kolassaeiV egrafh apo rwmhV dia tucikou kai onhsimou]

1st Thessalonians 1

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: