Greek New Testament (Stephanus - 1550)

Colossians 2

Colossians

Return to Index

Chapter 3

1

ei oun sunhgerqhte tw cristw ta anw zhteite ou o cristoV estin en dexia tou qeou kaqhmenoV

2

ta anw froneite mh ta epi thV ghV

3

apeqanete gar kai h zwh umwn kekruptai sun tw cristw en tw qew

4

otan o cristoV fanerwqh h zwh hmwn tote kai umeiV sun autw fanerwqhsesqe en doxh

5

nekrwsate oun ta melh umwn ta epi thV ghV porneian akaqarsian paqoV epiqumian kakhn kai thn pleonexian htiV estin eidwlolatreia

6

di a ercetai h orgh tou qeou epi touV uiouV thV apeiqeiaV

7

en oiV kai umeiV periepathsate pote ote ezhte en autoiV

8

nuni de apoqesqe kai umeiV ta panta orghn qumon kakian blasfhmian aiscrologian ek tou stomatoV umwn

9

mh yeudesqe eiV allhlouV apekdusamenoi ton palaion anqrwpon sun taiV praxesin autou

10

kai endusamenoi ton neon ton anakainoumenon eiV epignwsin kat eikona tou ktisantoV auton

11

opou ouk eni ellhn kai ioudaioV peritomh kai akrobustia barbaroV skuqhV douloV eleuqeroV alla ta panta kai en pasin cristoV

12

endusasqe oun wV eklektoi tou qeou agioi kai hgaphmenoi splagcna oiktirmwn crhstothta tapeinofrosunhn praothta makroqumian

13

anecomenoi allhlwn kai carizomenoi eautoiV ean tiV proV tina ech momfhn kaqwV kai o cristoV ecarisato umin outwV kai umeiV

14

epi pasin de toutoiV thn agaphn htiV estin sundesmoV thV teleiothtoV

15

kai h eirhnh tou qeou brabeuetw en taiV kardiaiV umwn eiV hn kai eklhqhte en eni swmati kai eucaristoi ginesqe

16

o logoV tou cristou enoikeitw en umin plousiwV en pash sofia didaskonteV kai nouqetounteV eautouV yalmoiV kai umnoiV kai wdaiV pneumatikaiV en cariti adonteV en th kardia umwn tw kuriw

17

kai pan o ti an poihte en logw h en ergw panta en onomati kuriou ihsou eucaristounteV tw qew kai patri di autou

18

ai gunaikeV upotassesqe toiV idioiV andrasin wV anhken en kuriw

19

oi andreV agapate taV gunaikaV kai mh pikrainesqe proV autaV

20

ta tekna upakouete toiV goneusin kata panta touto gar estin euareston tw kuriw

21

oi patereV mh ereqizete ta tekna umwn ina mh aqumwsin

22

oi douloi upakouete kata panta toiV kata sarka kurioiV mh en ofqalmodouleiaiV wV anqrwpareskoi all en aplothti kardiaV foboumenoi ton qeon

23

kai pan o ti ean poihte ek yuchV ergazesqe wV tw kuriw kai ouk anqrwpoiV

24

eidoteV oti apo kuriou apolhyesqe thn antapodosin thV klhronomiaV tw gar kuriw cristw douleuete

25

o de adikwn komieitai o hdikhsen kai ouk estin proswpolhyia

Colossians 4

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: