Greek New Testament (Stephanus - 1550)

Philippians 2

Philippians

Return to Index

Chapter 3

1

to loipon adelfoi mou cairete en kuriw ta auta grafein umin emoi men ouk oknhron umin de asfaleV

2

blepete touV kunaV blepete touV kakouV ergataV blepete thn katatomhn

3

hmeiV gar esmen h peritomh oi pneumati qew latreuonteV kai kaucwmenoi en cristw ihsou kai ouk en sarki pepoiqoteV

4

kaiper egw ecwn pepoiqhsin kai en sarki ei tiV dokei alloV pepoiqenai en sarki egw mallon

5

peritomh oktahmeroV ek genouV israhl fulhV beniamin ebraioV ex ebraiwn kata nomon farisaioV

6

kata zhlon diwkwn thn ekklhsian kata dikaiosunhn thn en nomw genomenoV amemptoV

7

all atina hn moi kerdh tauta hghmai dia ton criston zhmian

8

alla menounge kai hgoumai panta zhmian einai dia to uperecon thV gnwsewV cristou ihsou tou kuriou mou di on ta panta ezhmiwqhn kai hgoumai skubala einai ina criston kerdhsw

9

kai eureqw en autw mh ecwn emhn dikaiosunhn thn ek nomou alla thn dia pistewV cristou thn ek qeou dikaiosunhn epi th pistei

10

tou gnwnai auton kai thn dunamin thV anastasewV autou kai thn koinwnian twn paqhmatwn autou summorfoumenoV tw qanatw autou

11

ei pwV katanthsw eiV thn exanastasin twn nekrwn

12

ouc oti hdh elabon h hdh teteleiwmai diwkw de ei kai katalabw ef w kai katelhfqhn upo tou cristou ihsou

13

adelfoi egw emauton ou logizomai kateilhfenai en de ta men opisw epilanqanomenoV toiV de emprosqen epekteinomenoV

14

kata skopon diwkw epi to brabeion thV anw klhsewV tou qeou en cristw ihsou

15

osoi oun teleioi touto fronwmen kai ei ti eterwV froneite kai touto o qeoV umin apokaluyei

16

plhn eiV o efqasamen tw autw stoicein kanoni to auto fronein

17

summimhtai mou ginesqe adelfoi kai skopeite touV outwV peripatountaV kaqwV ecete tupon hmaV

18

polloi gar peripatousin ouV pollakiV elegon umin nun de kai klaiwn legw touV ecqrouV tou staurou tou cristou

19

wn to teloV apwleia wn o qeoV h koilia kai h doxa en th aiscunh autwn oi ta epigeia fronounteV

20

hmwn gar to politeuma en ouranoiV uparcei ex ou kai swthra apekdecomeqa kurion ihsoun criston

21

oV metaschmatisei to swma thV tapeinwsewV hmwn eiV to genesqai auto summorfon tw swmati thV doxhV autou kata thn energeian tou dunasqai auton kai upotaxai eautw ta panta

Philippians 4

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: