Greek New Testament (Stephanus - 1550)

Ephesians 6

Philippians

Return to Index

Chapter 1

1

pauloV kai timoqeoV douloi ihsou cristou pasin toiV agioiV en cristw ihsou toiV ousin en filippoiV sun episkopoiV kai diakonoiV

2

cariV umin kai eirhnh apo qeou patroV hmwn kai kuriou ihsou cristou

3

eucaristw tw qew mou epi pash th mneia umwn

4

pantote en pash dehsei mou uper pantwn umwn meta caraV thn dehsin poioumenoV

5

epi th koinwnia umwn eiV to euaggelion apo prwthV hmeraV acri tou nun

6

pepoiqwV auto touto oti o enarxamenoV en umin ergon agaqon epitelesei acriV hmeraV ihsou cristou

7

kaqwV estin dikaion emoi touto fronein uper pantwn umwn dia to ecein me en th kardia umaV en te toiV desmoiV mou kai th apologia kai bebaiwsei tou euaggeliou sugkoinwnouV mou thV caritoV pantaV umaV ontaV

8

martuV gar mou estin o qeoV wV epipoqw pantaV umaV en splagcnoiV ihsou cristou

9

kai touto proseucomai ina h agaph umwn eti mallon kai mallon perisseuh en epignwsei kai pash aisqhsei

10

eiV to dokimazein umaV ta diaferonta ina hte eilikrineiV kai aproskopoi eiV hmeran cristou

11

peplhrwmenoi karpwn dikaiosunhV twn dia ihsou cristou eiV doxan kai epainon qeou

12

ginwskein de umaV boulomai adelfoi oti ta kat eme mallon eiV prokophn tou euaggeliou elhluqen

13

wste touV desmouV mou fanerouV en cristw genesqai en olw tw praitwriw kai toiV loipoiV pasin

14

kai touV pleionaV twn adelfwn en kuriw pepoiqotaV toiV desmoiV mou perissoterwV tolman afobwV ton logon lalein

15

tineV men kai dia fqonon kai erin tineV de kai di eudokian ton criston khrussousin

16

oi men ex eriqeiaV ton criston kataggellousin ouc agnwV oiomenoi qliyin epiferein toiV desmoiV mou

17

oi de ex agaphV eidoteV oti eiV apologian tou euaggeliou keimai

18

ti gar plhn panti tropw eite profasei eite alhqeia cristoV kataggelletai kai en toutw cairw alla kai carhsomai

19

oida gar oti touto moi apobhsetai eiV swthrian dia thV umwn dehsewV kai epicorhgiaV tou pneumatoV ihsou cristou

20

kata thn apokaradokian kai elpida mou oti en oudeni aiscunqhsomai all en pash parrhsia wV pantote kai nun megalunqhsetai cristoV en tw swmati mou eite dia zwhV eite dia qanatou

21

emoi gar to zhn cristoV kai to apoqanein kerdoV

22

ei de to zhn en sarki touto moi karpoV ergou kai ti airhsomai ou gnwrizw

23

sunecomai gar ek twn duo thn epiqumian ecwn eiV to analusai kai sun cristw einai pollw mallon kreisson

24

to de epimenein en th sarki anagkaioteron di umaV

25

kai touto pepoiqwV oida oti menw kai sumparamenw pasin umin eiV thn umwn prokophn kai caran thV pistewV

26

ina to kauchma umwn perisseuh en cristw ihsou en emoi dia thV emhV parousiaV palin proV umaV

27

monon axiwV tou euaggeliou tou cristou politeuesqe ina eite elqwn kai idwn umaV eite apwn akousw ta peri umwn oti sthkete en eni pneumati mia yuch sunaqlounteV th pistei tou euaggeliou

28

kai mh pturomenoi en mhdeni upo twn antikeimenwn htiV autoiV men estin endeixiV apwleiaV umin de swthriaV kai touto apo qeou

29

oti umin ecarisqh to uper cristou ou monon to eiV auton pisteuein alla kai to uper autou pascein

30

ton auton agwna econteV oion idete en emoi kai nun akouete en emoi

Philippians 2

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: