Greek New Testament (Stephanus - 1550)

Galatians 6

Ephesians

Return to Index

Chapter 1

1

pauloV apostoloV ihsou cristou dia qelhmatoV qeou toiV agioiV toiV ousin en efesw kai pistoiV en cristw ihsou

2

cariV umin kai eirhnh apo qeou patroV hmwn kai kuriou ihsou cristou

3

euloghtoV o qeoV kai pathr tou kuriou hmwn ihsou cristou o euloghsaV hmaV en pash eulogia pneumatikh en toiV epouranioiV cristw

4

kaqwV exelexato hmaV en autw pro katabolhV kosmou einai hmaV agiouV kai amwmouV katenwpion autou en agaph

5

proorisaV hmaV eiV uioqesian dia ihsou cristou eiV auton kata thn eudokian tou qelhmatoV autou

6

eiV epainon doxhV thV caritoV autou en h ecaritwsen hmaV en tw hgaphmenw

7

en w ecomen thn apolutrwsin dia tou aimatoV autou thn afesin twn paraptwmatwn kata ton plouton thV caritoV autou

8

hV eperisseusen eiV hmaV en pash sofia kai fronhsei

9

gnwrisaV hmin to musthrion tou qelhmatoV autou kata thn eudokian autou hn proeqeto en autw

10

eiV oikonomian tou plhrwmatoV twn kairwn anakefalaiwsasqai ta panta en tw cristw ta te en toiV ouranoiV kai ta epi thV ghV

11

en autw en w kai eklhrwqhmen proorisqenteV kata proqesin tou ta panta energountoV kata thn boulhn tou qelhmatoV autou

12

eiV to einai hmaV eiV epainon thV doxhV autou touV prohlpikotaV en tw cristw

13

en w kai umeiV akousanteV ton logon thV alhqeiaV to euaggelion thV swthriaV umwn en w kai pisteusanteV esfragisqhte tw pneumati thV epaggeliaV tw agiw

14

oV estin arrabwn thV klhronomiaV hmwn eiV apolutrwsin thV peripoihsewV eiV epainon thV doxhV autou

15

dia touto kagw akousaV thn kaq umaV pistin en tw kuriw ihsou kai thn agaphn thn eiV pantaV touV agiouV

16

ou pauomai eucaristwn uper umwn mneian umwn poioumenoV epi twn proseucwn mou

17

ina o qeoV tou kuriou hmwn ihsou cristou o pathr thV doxhV dwh umin pneuma sofiaV kai apokaluyewV en epignwsei autou

18

pefwtismenouV touV ofqalmouV thV dianoiaV umwn eiV to eidenai umaV tiV estin h elpiV thV klhsewV autou kai tiV o ploutoV thV doxhV thV klhronomiaV autou en toiV agioiV

19

kai ti to uperballon megeqoV thV dunamewV autou eiV hmaV touV pisteuontaV kata thn energeian tou kratouV thV iscuoV autou

20

hn enhrghsen en tw cristw egeiraV auton ek nekrwn kai ekaqisen en dexia autou en toiV epouranioiV

21

uperanw pashV archV kai exousiaV kai dunamewV kai kuriothtoV kai pantoV onomatoV onomazomenou ou monon en tw aiwni toutw alla kai en tw mellonti

22

kai panta upetaxen upo touV podaV autou kai auton edwken kefalhn uper panta th ekklhsia

23

htiV estin to swma autou to plhrwma tou panta en pasin plhroumenou

Ephesians 2

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: