Greek New Testament (Stephanus - 1550)

Galatians 4

Galatians

Return to Index

Chapter 5

1

th eleuqeria oun h cristoV hmaV hleuqerwsen sthkete kai mh palin zugw douleiaV enecesqe

2

ide egw pauloV legw umin oti ean peritemnhsqe cristoV umaV ouden wfelhsei

3

marturomai de palin panti anqrwpw peritemnomenw oti ofeilethV estin olon ton nomon poihsai

4

kathrghqhte apo tou cristou oitineV en nomw dikaiousqe thV caritoV exepesate

5

hmeiV gar pneumati ek pistewV elpida dikaiosunhV apekdecomeqa

6

en gar cristw ihsou oute peritomh ti iscuei oute akrobustia alla pistiV di agaphV energoumenh

7

etrecete kalwV tiV umaV anekoyen th alhqeia mh peiqesqai

8

h peismonh ouk ek tou kalountoV umaV

9

mikra zumh olon to furama zumoi

10

egw pepoiqa eiV umaV en kuriw oti ouden allo fronhsete o de tarasswn umaV bastasei to krima ostiV an h

11

egw de adelfoi ei peritomhn eti khrussw ti eti diwkomai ara kathrghtai to skandalon tou staurou

12

ofelon kai apokoyontai oi anastatounteV umaV

13

umeiV gar ep eleuqeria eklhqhte adelfoi monon mh thn eleuqerian eiV aformhn th sarki alla dia thV agaphV douleuete allhloiV

14

o gar paV nomoV en eni logw plhroutai en tw agaphseiV ton plhsion sou wV eauton

15

ei de allhlouV daknete kai katesqiete blepete mh upo allhlwn analwqhte

16

legw de pneumati peripateite kai epiqumian sarkoV ou mh teleshte

17

h gar sarx epiqumei kata tou pneumatoV to de pneuma kata thV sarkoV tauta de antikeitai allhloiV ina mh a an qelhte tauta poihte

18

ei de pneumati agesqe ouk este upo nomon

19

fanera de estin ta erga thV sarkoV atina estin moiceia porneia akaqarsia aselgeia

20

eidwlolatreia farmakeia ecqrai ereiV zhloi qumoi eriqeiai dicostasiai aireseiV

21

fqonoi fonoi meqai kwmoi kai ta omoia toutoiV a prolegw umin kaqwV kai proeipon oti oi ta toiauta prassonteV basileian qeou ou klhronomhsousin

22

o de karpoV tou pneumatoV estin agaph cara eirhnh makroqumia crhstothV agaqwsunh pistiV

23

praothV egkrateia kata twn toioutwn ouk estin nomoV

24

oi de tou cristou thn sarka estaurwsan sun toiV paqhmasin kai taiV epiqumiaiV

25

ei zwmen pneumati pneumati kai stoicwmen

26

mh ginwmeqa kenodoxoi allhlouV prokaloumenoi allhloiV fqonounteV

Galatians 6

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: