Greek New Testament (Stephanus - 1550)

2nd Corinthians 7

2 Corinthians

Return to Index

Chapter 8

1

gnwrizomen de umin adelfoi thn carin tou qeou thn dedomenhn en taiV ekklhsiaiV thV makedoniaV

2

oti en pollh dokimh qliyewV h perisseia thV caraV autwn kai h kata baqouV ptwceia autwn eperisseusen eiV ton plouton thV aplothtoV autwn

3

oti kata dunamin marturw kai uper dunamin auqairetoi

4

meta pollhV paraklhsewV deomenoi hmwn thn carin kai thn koinwnian thV diakoniaV thV eiV touV agiouV dexasqai hmaV

5

kai ou kaqwV hlpisamen all eautouV edwkan prwton tw kuriw kai hmin dia qelhmatoV qeou

6

eiV to parakalesai hmaV titon ina kaqwV proenhrxato outwV kai epitelesh eiV umaV kai thn carin tauthn

7

all wsper en panti perisseuete pistei kai logw kai gnwsei kai pash spoudh kai th ex umwn en hmin agaph ina kai en tauth th cariti perisseuhte

8

ou kat epitaghn legw alla dia thV eterwn spoudhV kai to thV umeteraV agaphV gnhsion dokimazwn

9

ginwskete gar thn carin tou kuriou hmwn ihsou cristou oti di umaV eptwceusen plousioV wn ina umeiV th ekeinou ptwceia plouthshte

10

kai gnwmhn en toutw didwmi touto gar umin sumferei oitineV ou monon to poihsai alla kai to qelein proenhrxasqe apo perusi

11

nuni de kai to poihsai epitelesate opwV kaqaper h proqumia tou qelein outwV kai to epitelesai ek tou ecein

12

ei gar h proqumia prokeitai kaqo ean ech tiV euprosdektoV ou kaqo ouk ecei

13

ou gar ina alloiV anesiV umin de qliyiV all ex isothtoV en tw nun kairw to umwn perisseuma eiV to ekeinwn usterhma

14

ina kai to ekeinwn perisseuma genhtai eiV to umwn usterhma opwV genhtai isothV

15

kaqwV gegraptai o to polu ouk epleonasen kai o to oligon ouk hlattonhsen

16

cariV de tw qew tw didonti thn authn spoudhn uper umwn en th kardia titou

17

oti thn men paraklhsin edexato spoudaioteroV de uparcwn auqairetoV exhlqen proV umaV

18

sunepemyamen de met autou ton adelfon ou o epainoV en tw euaggeliw dia paswn twn ekklhsiwn

19

ou monon de alla kai ceirotonhqeiV upo twn ekklhsiwn sunekdhmoV hmwn sun th cariti tauth th diakonoumenh uf hmwn proV thn autou tou kuriou doxan kai proqumian umwn

20

stellomenoi touto mh tiV hmaV mwmhshtai en th adrothti tauth th diakonoumenh uf hmwn

21

pronooumenoi kala ou monon enwpion kuriou alla kai enwpion anqrwpwn

22

sunepemyamen de autoiV ton adelfon hmwn on edokimasamen en polloiV pollakiV spoudaion onta nuni de polu spoudaioteron pepoiqhsei pollh th eiV umaV

23

eite uper titou koinwnoV emoV kai eiV umaV sunergoV eite adelfoi hmwn apostoloi ekklhsiwn doxa cristou

24

thn oun endeixin thV agaphV umwn kai hmwn kauchsewV uper umwn eiV autouV endeixasqe kai eiV proswpon twn ekklhsiwn

2nd Corinthians 9

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: