Greek New Testament (Stephanus - 1550)

2nd Corinthians 6

2 Corinthians

Return to Index

Chapter 7

1

tautaV oun econteV taV epaggeliaV agaphtoi kaqariswmen eautouV apo pantoV molusmou sarkoV kai pneumatoV epitelounteV agiwsunhn en fobw qeou

2

cwrhsate hmaV oudena hdikhsamen oudena efqeiramen oudena epleonekthsamen

3

ou proV katakrisin legw proeirhka gar oti en taiV kardiaiV hmwn este eiV to sunapoqanein kai suzhn

4

pollh moi parrhsia proV umaV pollh moi kauchsiV uper umwn peplhrwmai th paraklhsei uperperisseuomai th cara epi pash th qliyei hmwn

5

kai gar elqontwn hmwn eiV makedonian oudemian eschken anesin h sarx hmwn all en panti qlibomenoi exwqen macai eswqen foboi

6

all o parakalwn touV tapeinouV parekalesen hmaV o qeoV en th parousia titou

7

ou monon de en th parousia autou alla kai en th paraklhsei h pareklhqh ef umin anaggellwn hmin thn umwn epipoqhsin ton umwn odurmon ton umwn zhlon uper emou wste me mallon carhnai

8

oti ei kai eluphsa umaV en th epistolh ou metamelomai ei kai metemelomhn blepw gar oti h epistolh ekeinh ei kai proV wran eluphsen umaV

9

nun cairw ouc oti eluphqhte all oti eluphqhte eiV metanoian eluphqhte gar kata qeon ina en mhdeni zhmiwqhte ex hmwn

10

h gar kata qeon luph metanoian eiV swthrian ametamelhton katergazetai h de tou kosmou luph qanaton katergazetai

11

idou gar auto touto to kata qeon luphqhnai umaV poshn kateirgasato umin spoudhn alla apologian alla aganakthsin alla fobon alla epipoqhsin alla zhlon all ekdikhsin en panti sunesthsate eautouV agnouV einai en tw pragmati

12

ara ei kai egraya umin ouc eineken tou adikhsantoV oude eineken tou adikhqentoV all eineken tou fanerwqhnai thn spoudhn umwn thn uper hmwn proV umaV enwpion tou qeou

13

dia touto parakeklhmeqa epi th paraklhsei umwn perissoterwV de mallon ecarhmen epi th cara titou oti anapepautai to pneuma autou apo pantwn umwn

14

oti ei ti autw uper umwn kekauchmai ou kathscunqhn all wV panta en alhqeia elalhsamen umin outwV kai h kauchsiV hmwn h epi titou alhqeia egenhqh

15

kai ta splagcna autou perissoterwV eiV umaV estin anamimnhskomenou thn pantwn umwn upakohn wV meta fobou kai tromou edexasqe auton

16

cairw oti en panti qarrw en umin

2nd Corinthians 8

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: