Greek New Testament (Stephanus - 1550)

2nd Corinthians 1

2 Corinthians

Return to Index

Chapter 2

1

ekrina de emautw touto to mh palin elqein en luph proV umaV

2

ei gar egw lupw umaV kai tiV estin o eufrainwn me ei mh o lupoumenoV ex emou

3

kai egraya umin touto auto ina mh elqwn luphn ecw af wn edei me cairein pepoiqwV epi pantaV umaV oti h emh cara pantwn umwn estin

4

ek gar pollhV qliyewV kai sunochV kardiaV egraya umin dia pollwn dakruwn ouc ina luphqhte alla thn agaphn ina gnwte hn ecw perissoterwV eiV umaV

5

ei de tiV leluphken ouk eme leluphken all apo merouV ina mh epibarw pantaV umaV

6

ikanon tw toioutw h epitimia auth h upo twn pleionwn

7

wste tounantion mallon umaV carisasqai kai parakalesai mhpwV th perissotera luph katapoqh o toioutoV

8

dio parakalw umaV kurwsai eiV auton agaphn

9

eiV touto gar kai egraya ina gnw thn dokimhn umwn ei eiV panta uphkooi este

10

w de ti carizesqe kai egw kai gar egw ei ti kecarismai w kecarismai di umaV en proswpw cristou

11

ina mh pleonekthqwmen upo tou satana ou gar autou ta nohmata agnooumen

12

elqwn de eiV thn trwada eiV to euaggelion tou cristou kai quraV moi anewgmenhV en kuriw

13

ouk eschka anesin tw pneumati mou tw mh eurein me titon ton adelfon mou alla apotaxamenoV autoiV exhlqon eiV makedonian

14

tw de qew cariV tw pantote qriambeuonti hmaV en tw cristw kai thn osmhn thV gnwsewV autou fanerounti di hmwn en panti topw

15

oti cristou euwdia esmen tw qew en toiV swzomenoiV kai en toiV apollumenoiV

16

oiV men osmh qanatou eiV qanaton oiV de osmh zwhV eiV zwhn kai proV tauta tiV ikanoV

17

ou gar esmen wV oi polloi kaphleuonteV ton logon tou qeou all wV ex eilikrineiaV all wV ek qeou katenwpion tou qeou en cristw laloumen

2nd Corinthians 3

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: