Greek New Testament (Stephanus - 1550)

1st Corinthians 15

1 Corinthians

Return to Index

Chapter 16

1

peri de thV logiaV thV eiV touV agiouV wsper dietaxa taiV ekklhsiaiV thV galatiaV outwV kai umeiV poihsate

2

kata mian sabbatwn ekastoV umwn par eautw tiqetw qhsaurizwn o ti an euodwtai ina mh otan elqw tote logiai ginwntai

3

otan de paragenwmai ouV ean dokimashte di epistolwn toutouV pemyw apenegkein thn carin umwn eiV ierousalhm

4

ean de h axion tou kame poreuesqai sun emoi poreusontai

5

eleusomai de proV umaV otan makedonian dielqw makedonian gar diercomai

6

proV umaV de tucon paramenw h kai paraceimasw ina umeiV me propemyhte ou ean poreuwmai

7

ou qelw gar umaV arti en parodw idein elpizw de cronon tina epimeinai proV umaV ean o kurioV epitreph

8

epimenw de en efesw ewV thV penthkosthV

9

qura gar moi anewgen megalh kai energhV kai antikeimenoi polloi

10

ean de elqh timoqeoV blepete ina afobwV genhtai proV umaV to gar ergon kuriou ergazetai wV kai egw

11

mh tiV oun auton exouqenhsh propemyate de auton en eirhnh ina elqh proV me ekdecomai gar auton meta twn adelfwn

12

peri de apollw tou adelfou polla parekalesa auton ina elqh proV umaV meta twn adelfwn kai pantwV ouk hn qelhma ina nun elqh eleusetai de otan eukairhsh

13

grhgoreite sthkete en th pistei andrizesqe krataiousqe

14

panta umwn en agaph ginesqw

15

parakalw de umaV adelfoi oidate thn oikian stefana oti estin aparch thV acaiaV kai eiV diakonian toiV agioiV etaxan eautouV

16

ina kai umeiV upotasshsqe toiV toioutoiV kai panti tw sunergounti kai kopiwnti

17

cairw de epi th parousia stefana kai fourtounatou kai acaikou oti to umwn usterhma outoi aneplhrwsan

18

anepausan gar to emon pneuma kai to umwn epiginwskete oun touV toioutouV

19

aspazontai umaV ai ekklhsiai thV asiaV aspazontai umaV en kuriw polla akulaV kai priskilla sun th kat oikon autwn ekklhsia

20

aspazontai umaV oi adelfoi panteV aspasasqe allhlouV en filhmati agiw

21

o aspasmoV th emh ceiri paulou

22

ei tiV ou filei ton kurion ihsoun criston htw anaqema maran aqa

23

h cariV tou kuriou ihsou cristou meq umwn

24

h agaph mou meta pantwn umwn en cristw ihsou amhn [proV korinqiouV prwth egrafh apo filippwn dia stefana kai fourtounatou kai acaikou kai timoqeou]

2nd Corinthians 1

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: