Greek New Testament (Stephanus - 1550)

1st Corinthians 14

1 Corinthians

Return to Index

Chapter 15

1

gnwrizw de umin adelfoi to euaggelion o euhggelisamhn umin o kai parelabete en w kai esthkate

2

di ou kai swzesqe tini logw euhggelisamhn umin ei katecete ektoV ei mh eikh episteusate

3

paredwka gar umin en prwtoiV o kai parelabon oti cristoV apeqanen uper twn amartiwn hmwn kata taV grafaV

4

kai oti etafh kai oti eghgertai th trith hmera kata taV grafaV

5

kai oti wfqh khfa eita toiV dwdeka

6

epeita wfqh epanw pentakosioiV adelfoiV efapax ex wn oi pleiouV menousin ewV arti tineV de kai ekoimhqhsan

7

epeita wfqh iakwbw eita toiV apostoloiV pasin

8

escaton de pantwn wsperei tw ektrwmati wfqh kamoi

9

egw gar eimi o elacistoV twn apostolwn oV ouk eimi ikanoV kaleisqai apostoloV dioti ediwxa thn ekklhsian tou qeou

10

cariti de qeou eimi o eimi kai h cariV autou h eiV eme ou kenh egenhqh alla perissoteron autwn pantwn ekopiasa ouk egw de all h cariV tou qeou h sun emoi

11

eite oun egw eite ekeinoi outwV khrussomen kai outwV episteusate

12

ei de cristoV khrussetai oti ek nekrwn eghgertai pwV legousin tineV en umin oti anastasiV nekrwn ouk estin

13

ei de anastasiV nekrwn ouk estin oude cristoV eghgertai

14

ei de cristoV ouk eghgertai kenon ara to khrugma hmwn kenh de kai h pistiV umwn

15

euriskomeqa de kai yeudomartureV tou qeou oti emarturhsamen kata tou qeou oti hgeiren ton criston on ouk hgeiren eiper ara nekroi ouk egeirontai

16

ei gar nekroi ouk egeirontai oude cristoV eghgertai

17

ei de cristoV ouk eghgertai mataia h pistiV umwn eti este en taiV amartiaiV umwn

18

ara kai oi koimhqenteV en cristw apwlonto

19

ei en th zwh tauth hlpikoteV esmen en cristw monon eleeinoteroi pantwn anqrwpwn esmen

20

nuni de cristoV eghgertai ek nekrwn aparch twn kekoimhmenwn egeneto

21

epeidh gar di anqrwpou o qanatoV kai di anqrwpou anastasiV nekrwn

22

wsper gar en tw adam panteV apoqnhskousin outwV kai en tw cristw panteV zwopoihqhsontai

23

ekastoV de en tw idiw tagmati aparch cristoV epeita oi cristou en th parousia autou

24

eita to teloV otan paradw thn basileian tw qew kai patri otan katarghsh pasan archn kai pasan exousian kai dunamin

25

dei gar auton basileuein acriV ou an qh pantaV touV ecqrouV upo touV podaV autou

26

escatoV ecqroV katargeitai o qanatoV

27

panta gar upetaxen upo touV podaV autou otan de eiph oti panta upotetaktai dhlon oti ektoV tou upotaxantoV autw ta panta

28

otan de upotagh autw ta panta tote kai autoV o uioV upotaghsetai tw upotaxanti autw ta panta ina h o qeoV ta panta en pasin

29

epei ti poihsousin oi baptizomenoi uper twn nekrwn ei olwV nekroi ouk egeirontai ti kai baptizontai uper twn nekrwn

30

ti kai hmeiV kinduneuomen pasan wran

31

kaq hmeran apoqnhskw nh thn hmeteran kauchsin hn ecw en cristw ihsou tw kuriw hmwn

32

ei kata anqrwpon eqhriomachsa en efesw ti moi to ofeloV ei nekroi ouk egeirontai fagwmen kai piwmen aurion gar apoqnhskomen

33

mh planasqe fqeirousin hqh crhsq omiliai kakai

34

eknhyate dikaiwV kai mh amartanete agnwsian gar qeou tineV ecousin proV entrophn umin legw

35

all erei tiV pwV egeirontai oi nekroi poiw de swmati ercontai

36

afron su o speireiV ou zwopoieitai ean mh apoqanh

37

kai o speireiV ou to swma to genhsomenon speireiV alla gumnon kokkon ei tucoi sitou h tinoV twn loipwn

38

o de qeoV autw didwsin swma kaqwV hqelhsen kai ekastw twn spermatwn to idion swma

39

ou pasa sarx h auth sarx alla allh men sarx anqrwpwn allh de sarx kthnwn allh de icquwn allh de pthnwn

40

kai swmata epourania kai swmata epigeia all etera men h twn epouraniwn doxa etera de h twn epigeiwn

41

allh doxa hliou kai allh doxa selhnhV kai allh doxa asterwn asthr gar asteroV diaferei en doxh

42

outwV kai h anastasiV twn nekrwn speiretai en fqora egeiretai en afqarsia

43

speiretai en atimia egeiretai en doxh speiretai en asqeneia egeiretai en dunamei

44

speiretai swma yucikon egeiretai swma pneumatikon estin swma yucikon kai estin swma pneumatikon

45

outwV kai gegraptai egeneto o prwtoV anqrwpoV adam eiV yuchn zwsan o escatoV adam eiV pneuma zwopoioun

46

all ou prwton to pneumatikon alla to yucikon epeita to pneumatikon

47

o prwtoV anqrwpoV ek ghV coikoV o deuteroV anqrwpoV o kurioV ex ouranou

48

oioV o coikoV toioutoi kai oi coikoi kai oioV o epouranioV toioutoi kai oi epouranioi

49

kai kaqwV eforesamen thn eikona tou coikou foresomen kai thn eikona tou epouraniou

50

touto de fhmi adelfoi oti sarx kai aima basileian qeou klhronomhsai ou dunantai oude h fqora thn afqarsian klhronomei

51

idou musthrion umin legw panteV men ou koimhqhsomeqa panteV de allaghsomeqa

52

en atomw en riph ofqalmou en th escath salpiggi salpisei gar kai oi nekroi egerqhsontai afqartoi kai hmeiV allaghsomeqa

53

dei gar to fqarton touto endusasqai afqarsian kai to qnhton touto endusasqai aqanasian

54

otan de to fqarton touto endushtai afqarsian kai to qnhton touto endushtai aqanasian tote genhsetai o logoV o gegrammenoV katepoqh o qanatoV eiV nikoV

55

pou sou qanate to kentron pou sou adh to nikoV

56

to de kentron tou qanatou h amartia h de dunamiV thV amartiaV o nomoV

57

tw de qew cariV tw didonti hmin to nikoV dia tou kuriou hmwn ihsou cristou

58

wste adelfoi mou agaphtoi edraioi ginesqe ametakinhtoi perisseuonteV en tw ergw tou kuriou pantote eidoteV oti o kopoV umwn ouk estin kenoV en kuriw

1st Corinthians 16

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: