Greek New Testament (Stephanus - 1550)

1st Corinthians 13

1 Corinthians

Return to Index

Chapter 14

1

diwkete thn agaphn zhloute de ta pneumatika mallon de ina profhteuhte

2

o gar lalwn glwssh ouk anqrwpoiV lalei alla tw qew oudeiV gar akouei pneumati de lalei musthria

3

o de profhteuwn anqrwpoiV lalei oikodomhn kai paraklhsin kai paramuqian

4

o lalwn glwssh eauton oikodomei o de profhteuwn ekklhsian oikodomei

5

qelw de pantaV umaV lalein glwssaiV mallon de ina profhteuhte meizwn gar o profhteuwn h o lalwn glwssaiV ektoV ei mh diermhneuh ina h ekklhsia oikodomhn labh

6

nuni de adelfoi ean elqw proV umaV glwssaiV lalwn ti umaV wfelhsw ean mh umin lalhsw h en apokaluyei h en gnwsei h en profhteia h en didach

7

omwV ta ayuca fwnhn didonta eite auloV eite kiqara ean diastolhn toiV fqoggoiV mh dw pwV gnwsqhsetai to auloumenon h to kiqarizomenon

8

kai gar ean adhlon fwnhn salpigx dw tiV paraskeuasetai eiV polemon

9

outwV kai umeiV dia thV glwsshV ean mh eushmon logon dwte pwV gnwsqhsetai to laloumenon esesqe gar eiV aera lalounteV

10

tosauta ei tucoi genh fwnwn estin en kosmw kai ouden autwn afwnon

11

ean oun mh eidw thn dunamin thV fwnhV esomai tw lalounti barbaroV kai o lalwn en emoi barbaroV

12

outwV kai umeiV epei zhlwtai este pneumatwn proV thn oikodomhn thV ekklhsiaV zhteite ina perisseuhte

13

dioper o lalwn glwssh proseucesqw ina diermhneuh

14

ean gar proseucwmai glwssh to pneuma mou proseucetai o de nouV mou akarpoV estin

15

ti oun estin proseuxomai tw pneumati proseuxomai de kai tw noi yalw tw pneumati yalw de kai tw noi

16

epei ean euloghshV tw pneumati o anaplhrwn ton topon tou idiwtou pwV erei to amhn epi th sh eucaristia epeidh ti legeiV ouk oiden

17

su men gar kalwV eucaristeiV all o eteroV ouk oikodomeitai

18

eucaristw tw qew mou pantwn umwn mallon glwssaiV lalwn

19

all en ekklhsia qelw pente logouV dia tou nooV mou lalhsai ina kai allouV kathchsw h muriouV logouV en glwssh

20

adelfoi mh paidia ginesqe taiV fresin alla th kakia nhpiazete taiV de fresin teleioi ginesqe

21

en tw nomw gegraptai oti en eteroglwssoiV kai en ceilesin eteroiV lalhsw tw law toutw kai oud outwV eisakousontai mou legei kurioV

22

wste ai glwssai eiV shmeion eisin ou toiV pisteuousin alla toiV apistoiV h de profhteia ou toiV apistoiV alla toiV pisteuousin

23

ean oun sunelqh h ekklhsia olh epi to auto kai panteV glwssaiV lalwsin eiselqwsin de idiwtai h apistoi ouk erousin oti mainesqe

24

ean de panteV profhteuwsin eiselqh de tiV apistoV h idiwthV elegcetai upo pantwn anakrinetai upo pantwn

25

kai outwV ta krupta thV kardiaV autou fanera ginetai kai outwV peswn epi proswpon proskunhsei tw qew apaggellwn oti o qeoV ontwV en umin estin

26

ti oun estin adelfoi otan sunerchsqe ekastoV umwn yalmon ecei didachn ecei glwssan ecei apokaluyin ecei ermhneian ecei panta proV oikodomhn genesqw

27

eite glwssh tiV lalei kata duo h to pleiston treiV kai ana meroV kai eiV diermhneuetw

28

ean de mh h diermhneuthV sigatw en ekklhsia eautw de laleitw kai tw qew

29

profhtai de duo h treiV laleitwsan kai oi alloi diakrinetwsan

30

ean de allw apokalufqh kaqhmenw o prwtoV sigatw

31

dunasqe gar kaq ena panteV profhteuein ina panteV manqanwsin kai panteV parakalwntai

32

kai pneumata profhtwn profhtaiV upotassetai

33

ou gar estin akatastasiaV o qeoV all eirhnhV wV en pasaiV taiV ekklhsiaiV twn agiwn

34

ai gunaikeV umwn en taiV ekklhsiaiV sigatwsan ou gar epitetraptai autaiV lalein all upotassesqai kaqwV kai o nomoV legei

35

ei de ti maqein qelousin en oikw touV idiouV andraV eperwtatwsan aiscron gar estin gunaixin en ekklhsia lalein

36

h af umwn o logoV tou qeou exhlqen h eiV umaV monouV kathnthsen

37

ei tiV dokei profhthV einai h pneumatikoV epiginwsketw a grafw umin oti tou kuriou eisin entolai

38

ei de tiV agnoei agnoeitw

39

wste adelfoi zhloute to profhteuein kai to lalein glwssaiV mh kwluete

40

panta euschmonwV kai kata taxin ginesqw

1st Corinthians 15

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: