Greek New Testament (Stephanus - 1550)

1st Corinthians 11

1 Corinthians

Return to Index

Chapter 12

1

peri de twn pneumatikwn adelfoi ou qelw umaV agnoein

2

oidate oti eqnh hte proV ta eidwla ta afwna wV an hgesqe apagomenoi

3

dio gnwrizw umin oti oudeiV en pneumati qeou lalwn legei anaqema ihsoun kai oudeiV dunatai eipein kurion ihsoun ei mh en pneumati agiw

4

diaireseiV de carismatwn eisin to de auto pneuma

5

kai diaireseiV diakoniwn eisin kai o autoV kurioV

6

kai diaireseiV energhmatwn eisin o de autoV estin qeoV o energwn ta panta en pasin

7

ekastw de didotai h fanerwsiV tou pneumatoV proV to sumferon

8

w men gar dia tou pneumatoV didotai logoV sofiaV allw de logoV gnwsewV kata to auto pneuma

9

eterw de pistiV en tw autw pneumati allw de carismata iamatwn en tw autw pneumati

10

allw de energhmata dunamewn allw de profhteia allw de diakriseiV pneumatwn eterw de genh glwsswn allw de ermhneia glwsswn

11

panta de tauta energei to en kai to auto pneuma diairoun idia ekastw kaqwV bouletai

12

kaqaper gar to swma en estin kai melh ecei polla panta de ta melh tou swmatoV tou enoV polla onta en estin swma outwV kai o cristoV

13

kai gar en eni pneumati hmeiV panteV eiV en swma ebaptisqhmen eite ioudaioi eite ellhneV eite douloi eite eleuqeroi kai panteV eiV en pneuma epotisqhmen

14

kai gar to swma ouk estin en meloV alla polla

15

ean eiph o pouV oti ouk eimi ceir ouk eimi ek tou swmatoV ou para touto ouk estin ek tou swmatoV

16

kai ean eiph to ouV oti ouk eimi ofqalmoV ouk eimi ek tou swmatoV ou para touto ouk estin ek tou swmatoV

17

ei olon to swma ofqalmoV pou h akoh ei olon akoh pou h osfrhsiV

18

nuni de o qeoV eqeto ta melh en ekaston autwn en tw swmati kaqwV hqelhsen

19

ei de hn ta panta en meloV pou to swma

20

nun de polla men melh en de swma

21

ou dunatai de ofqalmoV eipein th ceiri creian sou ouk ecw h palin h kefalh toiV posin creian umwn ouk ecw

22

alla pollw mallon ta dokounta melh tou swmatoV asqenestera uparcein anagkaia estin

23

kai a dokoumen atimotera einai tou swmatoV toutoiV timhn perissoteran peritiqemen kai ta aschmona hmwn euschmosunhn perissoteran ecei

24

ta de euschmona hmwn ou creian ecei all o qeoV sunekerasen to swma tw usterounti perissoteran douV timhn

25

ina mh h scisma en tw swmati alla to auto uper allhlwn merimnwsin ta melh

26

kai eite pascei en meloV sumpascei panta ta melh eite doxazetai en meloV sugcairei panta ta melh

27

umeiV de este swma cristou kai melh ek merouV

28

kai ouV men eqeto o qeoV en th ekklhsia prwton apostolouV deuteron profhtaV triton didaskalouV epeita dunameiV eita carismata iamatwn antilhyeiV kubernhseiV genh glwsswn

29

mh panteV apostoloi mh panteV profhtai mh panteV didaskaloi mh panteV dunameiV

30

mh panteV carismata ecousin iamatwn mh panteV glwssaiV lalousin mh panteV diermhneuousin

31

zhloute de ta carismata ta kreittona kai eti kaq uperbolhn odon umin deiknumi

1st Corinthians 13

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: