Greek New Testament (Stephanus - 1550)

1st Corinthians 10

1 Corinthians

Return to Index

Chapter 11

1

mimhtai mou ginesqe kaqwV kagw cristou

2

epainw de umaV adelfoi oti panta mou memnhsqe kai kaqwV paredwka umin taV paradoseiV katecete

3

qelw de umaV eidenai oti pantoV androV h kefalh o cristoV estin kefalh de gunaikoV o anhr kefalh de cristou o qeoV

4

paV anhr proseucomenoV h profhteuwn kata kefalhV ecwn kataiscunei thn kefalhn autou

5

pasa de gunh proseucomenh h profhteuousa akatakaluptw th kefalh kataiscunei thn kefalhn eauthV en gar estin kai to auto th exurhmenh

6

ei gar ou katakaluptetai gunh kai keirasqw ei de aiscron gunaiki to keirasqai h xurasqai katakaluptesqw

7

anhr men gar ouk ofeilei katakaluptesqai thn kefalhn eikwn kai doxa qeou uparcwn gunh de doxa androV estin

8

ou gar estin anhr ek gunaikoV alla gunh ex androV

9

kai gar ouk ektisqh anhr dia thn gunaika alla gunh dia ton andra

10

dia touto ofeilei h gunh exousian ecein epi thV kefalhV dia touV aggelouV

11

plhn oute anhr cwriV gunaikoV oute gunh cwriV androV en kuriw

12

wsper gar h gunh ek tou androV outwV kai o anhr dia thV gunaikoV ta de panta ek tou qeou

13

en umin autoiV krinate prepon estin gunaika akatakalupton tw qew proseucesqai

14

h oude auth h fusiV didaskei umaV oti anhr men ean koma atimia autw estin

15

gunh de ean koma doxa auth estin oti h komh anti peribolaiou dedotai auth

16

ei de tiV dokei filoneikoV einai hmeiV toiauthn sunhqeian ouk ecomen oude ai ekklhsiai tou qeou

17

touto de paraggellwn ouk epainw oti ouk eiV to kreitton all eiV to htton sunercesqe

18

prwton men gar sunercomenwn umwn en th ekklhsia akouw scismata en umin uparcein kai meroV ti pisteuw

19

dei gar kai aireseiV en umin einai ina oi dokimoi faneroi genwntai en umin

20

sunercomenwn oun umwn epi to auto ouk estin kuriakon deipnon fagein

21

ekastoV gar to idion deipnon prolambanei en tw fagein kai oV men peina oV de mequei

22

mh gar oikiaV ouk ecete eiV to esqiein kai pinein h thV ekklhsiaV tou qeou katafroneite kai kataiscunete touV mh econtaV ti umin eipw epainesw umaV en toutw ouk epainw

23

egw gar parelabon apo tou kuriou o kai paredwka umin oti o kurioV ihsouV en th nukti h paredidoto elaben arton

24

kai eucaristhsaV eklasen kai eipen labete fagete touto mou estin to swma to uper umwn klwmenon touto poieite eiV thn emhn anamnhsin

25

wsautwV kai to pothrion meta to deipnhsai legwn touto to pothrion h kainh diaqhkh estin en tw emw aimati touto poieite osakiV an pinhte eiV thn emhn anamnhsin

26

osakiV gar an esqihte ton arton touton kai to pothrion touto pinhte ton qanaton tou kuriou kataggellete acriV ou an elqh

27

wste oV an esqih ton arton touton h pinh to pothrion tou kuriou anaxiwV enocoV estai tou swmatoV kai aimatoV tou kuriou

28

dokimazetw de anqrwpoV eauton kai outwV ek tou artou esqietw kai ek tou pothriou pinetw

29

o gar esqiwn kai pinwn anaxiwV krima eautw esqiei kai pinei mh diakrinwn to swma tou kuriou

30

dia touto en umin polloi asqeneiV kai arrwstoi kai koimwntai ikanoi

31

ei gar eautouV diekrinomen ouk an ekrinomeqa

32

krinomenoi de upo kuriou paideuomeqa ina mh sun tw kosmw katakriqwmen

33

wste adelfoi mou sunercomenoi eiV to fagein allhlouV ekdecesqe

34

ei de tiV peina en oikw esqietw ina mh eiV krima sunerchsqe ta de loipa wV an elqw diataxomai

1st Corinthians 12

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: