Greek New Testament (Stephanus - 1550)

1st Corinthians 9

1 Corinthians

Return to Index

Chapter 10

1

ou qelw de umaV agnoein adelfoi oti oi patereV hmwn panteV upo thn nefelhn hsan kai panteV dia thV qalasshV dihlqon

2

kai panteV eiV ton mwshn ebaptisanto en th nefelh kai en th qalassh

3

kai panteV to auto brwma pneumatikon efagon

4

kai panteV to auto poma pneumatikon epion epinon gar ek pneumatikhV akolouqoushV petraV h de petra hn o cristoV

5

all ouk en toiV pleiosin autwn eudokhsen o qeoV katestrwqhsan gar en th erhmw

6

tauta de tupoi hmwn egenhqhsan eiV to mh einai hmaV epiqumhtaV kakwn kaqwV kakeinoi epequmhsan

7

mhde eidwlolatrai ginesqe kaqwV tineV autwn wV gegraptai ekaqisen o laoV fagein kai piein kai anesthsan paizein

8

mhde porneuwmen kaqwV tineV autwn eporneusan kai epeson en mia hmera eikositreiV ciliadeV

9

mhde ekpeirazwmen ton criston kaqwV kai tineV autwn epeirasan kai upo twn ofewn apwlonto

10

mhde gogguzete kaqwV kai tineV autwn egoggusan kai apwlonto upo tou oloqreutou

11

tauta de panta tupoi sunebainon ekeinoiV egrafh de proV nouqesian hmwn eiV ouV ta telh twn aiwnwn kathnthsen

12

wste o dokwn estanai blepetw mh pesh

13

peirasmoV umaV ouk eilhfen ei mh anqrwpinoV pistoV de o qeoV oV ouk easei umaV peirasqhnai uper o dunasqe alla poihsei sun tw peirasmw kai thn ekbasin tou dunasqai umaV upenegkein

14

dioper agaphtoi mou feugete apo thV eidwlolatreiaV

15

wV fronimoiV legw krinate umeiV o fhmi

16

to pothrion thV eulogiaV o eulogoumen ouci koinwnia tou aimatoV tou cristou estin ton arton on klwmen ouci koinwnia tou swmatoV tou cristou estin

17

oti eiV artoV en swma oi polloi esmen oi gar panteV ek tou enoV artou metecomen

18

blepete ton israhl kata sarka ouci oi esqionteV taV qusiaV koinwnoi tou qusiasthriou eisin

19

ti oun fhmi oti eidwlon ti estin h oti eidwloquton ti estin

20

all oti a quei ta eqnh daimonioiV quei kai ou qew ou qelw de umaV koinwnouV twn daimoniwn ginesqai

21

ou dunasqe pothrion kuriou pinein kai pothrion daimoniwn ou dunasqe trapezhV kuriou metecein kai trapezhV daimoniwn

22

h parazhloumen ton kurion mh iscuroteroi autou esmen

23

panta moi exestin all ou panta sumferei panta moi exestin all ou panta oikodomei

24

mhdeiV to eautou zhteitw alla to tou eterou ekastoV

25

pan to en makellw pwloumenon esqiete mhden anakrinonteV dia thn suneidhsin

26

tou gar kuriou h gh kai to plhrwma authV

27

ei de tiV kalei umaV twn apistwn kai qelete poreuesqai pan to paratiqemenon umin esqiete mhden anakrinonteV dia thn suneidhsin

28

ean de tiV umin eiph touto eidwloquton estin mh esqiete di ekeinon ton mhnusanta kai thn suneidhsin tou gar kuriou h gh kai to plhrwma authV

29

suneidhsin de legw ouci thn eautou alla thn tou eterou ina ti gar h eleuqeria mou krinetai upo allhV suneidhsewV

30

ei de egw cariti metecw ti blasfhmoumai uper ou egw eucaristw

31

eite oun esqiete eite pinete eite ti poieite panta eiV doxan qeou poieite

32

aproskopoi ginesqe kai ioudaioiV kai ellhsin kai th ekklhsia tou qeou

33

kaqwV kagw panta pasin areskw mh zhtwn to emautou sumferon alla to twn pollwn ina swqwsin

1st Corinthians 11

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: