Greek New Testament (Stephanus - 1550)

1st Corinthians 8

1 Corinthians

Return to Index

Chapter 9

1

ouk eimi apostoloV ouk eimi eleuqeroV ouci ihsoun criston ton kurion hmwn ewraka ou to ergon mou umeiV este en kuriw

2

ei alloiV ouk eimi apostoloV alla ge umin eimi h gar sfragiV thV emhV apostolhV umeiV este en kuriw

3

h emh apologia toiV eme anakrinousin auth estin

4

mh ouk ecomen exousian fagein kai piein

5

mh ouk ecomen exousian adelfhn gunaika periagein wV kai oi loipoi apostoloi kai oi adelfoi tou kuriou kai khfaV

6

h monoV egw kai barnabaV ouk ecomen exousian tou mh ergazesqai

7

tiV strateuetai idioiV oywnioiV pote tiV futeuei ampelwna kai ek tou karpou autou ouk esqiei h tiV poimainei poimnhn kai ek tou galaktoV thV poimnhV ouk esqiei

8

mh kata anqrwpon tauta lalw h ouci kai o nomoV tauta legei

9

en gar tw mwsewV nomw gegraptai ou fimwseiV boun alownta mh twn bown melei tw qew

10

h di hmaV pantwV legei di hmaV gar egrafh oti ep elpidi ofeilei o arotriwn arotrian kai o alown thV elpidoV autou metecein ep elpidi

11

ei hmeiV umin ta pneumatika espeiramen mega ei hmeiV umwn ta sarkika qerisomen

12

ei alloi thV exousiaV umwn metecousin ou mallon hmeiV all ouk ecrhsameqa th exousia tauth alla panta stegomen ina mh egkophn tina dwmen tw euaggeliw tou cristou

13

ouk oidate oti oi ta iera ergazomenoi ek tou ierou esqiousin oi tw qusiasthriw prosedreuonteV tw qusiasthriw summerizontai

14

outwV kai o kurioV dietaxen toiV to euaggelion kataggellousin ek tou euaggeliou zhn

15

egw de oudeni ecrhsamhn toutwn ouk egraya de tauta ina outwV genhtai en emoi kalon gar moi mallon apoqanein h to kauchma mou ina tiV kenwsh

16

ean gar euaggelizwmai ouk estin moi kauchma anagkh gar moi epikeitai ouai de moi estin ean mh euaggelizwmai

17

ei gar ekwn touto prassw misqon ecw ei de akwn oikonomian pepisteumai

18

tiV oun moi estin o misqoV ina euaggelizomenoV adapanon qhsw to euaggelion tou cristou eiV to mh katacrhsasqai th exousia mou en tw euaggeliw

19

eleuqeroV gar wn ek pantwn pasin emauton edoulwsa ina touV pleionaV kerdhsw

20

kai egenomhn toiV ioudaioiV wV ioudaioV ina ioudaiouV kerdhsw toiV upo nomon wV upo nomon ina touV upo nomon kerdhsw

21

toiV anomoiV wV anomoV mh wn anomoV qew all ennomoV cristw ina kerdhsw anomouV

22

egenomhn toiV asqenesin wV asqenhV ina touV asqeneiV kerdhsw toiV pasin gegona ta panta ina pantwV tinaV swsw

23

touto de poiw dia to euaggelion ina sugkoinwnoV autou genwmai

24

ouk oidate oti oi en stadiw treconteV panteV men trecousin eiV de lambanei to brabeion outwV trecete ina katalabhte

25

paV de o agwnizomenoV panta egkrateuetai ekeinoi men oun ina fqarton stefanon labwsin hmeiV de afqarton

26

egw toinun outwV trecw wV ouk adhlwV outwV pukteuw wV ouk aera derwn

27

all upwpiazw mou to swma kai doulagwgw mhpwV alloiV khruxaV autoV adokimoV genwmai

1st Corinthians 10

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: