Greek New Testament (Stephanus - 1550)

1st Corinthians 3

1 Corinthians

Return to Index

Chapter 4

1

outwV hmaV logizesqw anqrwpoV wV uphretaV cristou kai oikonomouV musthriwn qeou

2

o de loipon zhteitai en toiV oikonomoiV ina pistoV tiV eureqh

3

emoi de eiV elaciston estin ina uf umwn anakriqw h upo anqrwpinhV hmeraV all oude emauton anakrinw

4

ouden gar emautw sunoida all ouk en toutw dedikaiwmai o de anakrinwn me kurioV estin

5

wste mh pro kairou ti krinete ewV an elqh o kurioV oV kai fwtisei ta krupta tou skotouV kai fanerwsei taV boulaV twn kardiwn kai tote o epainoV genhsetai ekastw apo tou qeou

6

tauta de adelfoi meteschmatisa eiV emauton kai apollw di umaV ina en hmin maqhte to mh uper o gegraptai fronein ina mh eiV uper tou enoV fusiousqe kata tou eterou

7

tiV gar se diakrinei ti de eceiV o ouk elabeV ei de kai elabeV ti kaucasai wV mh labwn

8

hdh kekoresmenoi este hdh eplouthsate cwriV hmwn ebasileusate kai ofelon ge ebasileusate ina kai hmeiV umin sumbasileuswmen

9

dokw gar oti o qeoV hmaV touV apostolouV escatouV apedeixen wV epiqanatiouV oti qeatron egenhqhmen tw kosmw kai aggeloiV kai anqrwpoiV

10

hmeiV mwroi dia criston umeiV de fronimoi en cristw hmeiV asqeneiV umeiV de iscuroi umeiV endoxoi hmeiV de atimoi

11

acri thV arti wraV kai peinwmen kai diywmen kai gumnhteuomen kai kolafizomeqa kai astatoumen

12

kai kopiwmen ergazomenoi taiV idiaiV cersin loidoroumenoi eulogoumen diwkomenoi anecomeqa

13

blasfhmoumenoi parakaloumen wV perikaqarmata tou kosmou egenhqhmen pantwn periyhma ewV arti

14

ouk entrepwn umaV grafw tauta all wV tekna mou agaphta nouqetw

15

ean gar muriouV paidagwgouV echte en cristw all ou pollouV pateraV en gar cristw ihsou dia tou euaggeliou egw umaV egennhsa

16

parakalw oun umaV mimhtai mou ginesqe

17

dia touto epemya umin timoqeon oV estin teknon mou agaphton kai piston en kuriw oV umaV anamnhsei taV odouV mou taV en cristw kaqwV pantacou en pash ekklhsia didaskw

18

wV mh ercomenou de mou proV umaV efusiwqhsan tineV

19

eleusomai de tacewV proV umaV ean o kurioV qelhsh kai gnwsomai ou ton logon twn pefusiwmenwn alla thn dunamin

20

ou gar en logw h basileia tou qeou all en dunamei

21

ti qelete en rabdw elqw proV umaV h en agaph pneumati te praothtoV

1st Corinthians 5

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: