Greek New Testament (Stephanus - 1550)

Romans 16

1 Corinthians

Return to Index

Chapter 1

1

pauloV klhtoV apostoloV ihsou cristou dia qelhmatoV qeou kai swsqenhV o adelfoV

2

th ekklhsia tou qeou th oush en korinqw hgiasmenoiV en cristw ihsou klhtoiV agioiV sun pasin toiV epikaloumenoiV to onoma tou kuriou hmwn ihsou cristou en panti topw autwn te kai hmwn

3

cariV umin kai eirhnh apo qeou patroV hmwn kai kuriou ihsou cristou

4

eucaristw tw qew mou pantote peri umwn epi th cariti tou qeou th doqeish umin en cristw ihsou

5

oti en panti eploutisqhte en autw en panti logw kai pash gnwsei

6

kaqwV to marturion tou cristou ebebaiwqh en umin

7

wste umaV mh ustereisqai en mhdeni carismati apekdecomenouV thn apokaluyin tou kuriou hmwn ihsou cristou

8

oV kai bebaiwsei umaV ewV telouV anegklhtouV en th hmera tou kuriou hmwn ihsou cristou

9

pistoV o qeoV di ou eklhqhte eiV koinwnian tou uiou autou ihsou cristou tou kuriou hmwn

10

parakalw de umaV adelfoi dia tou onomatoV tou kuriou hmwn ihsou cristou ina to auto leghte panteV kai mh h en umin scismata hte de kathrtismenoi en tw autw noi kai en th auth gnwmh

11

edhlwqh gar moi peri umwn adelfoi mou upo twn clohV oti erideV en umin eisin

12

legw de touto oti ekastoV umwn legei egw men eimi paulou egw de apollw egw de khfa egw de cristou

13

memeristai o cristoV mh pauloV estaurwqh uper umwn h eiV to onoma paulou ebaptisqhte

14

eucaristw tw qew oti oudena umwn ebaptisa ei mh krispon kai gaion

15

ina mh tiV eiph oti eiV to emon onoma ebaptisa

16

ebaptisa de kai ton stefana oikon loipon ouk oida ei tina allon ebaptisa

17

ou gar apesteilen me cristoV baptizein all euaggelizesqai ouk en sofia logou ina mh kenwqh o stauroV tou cristou

18

o logoV gar o tou staurou toiV men apollumenoiV mwria estin toiV de swzomenoiV hmin dunamiV qeou estin

19

gegraptai gar apolw thn sofian twn sofwn kai thn sunesin twn sunetwn aqethsw

20

pou sofoV pou grammateuV pou suzhththV tou aiwnoV toutou ouci emwranen o qeoV thn sofian tou kosmou toutou

21

epeidh gar en th sofia tou qeou ouk egnw o kosmoV dia thV sofiaV ton qeon eudokhsen o qeoV dia thV mwriaV tou khrugmatoV swsai touV pisteuontaV

22

epeidh kai ioudaioi shmeion aitousin kai ellhneV sofian zhtousin

23

hmeiV de khrussomen criston estaurwmenon ioudaioiV men skandalon ellhsin de mwrian

24

autoiV de toiV klhtoiV ioudaioiV te kai ellhsin criston qeou dunamin kai qeou sofian

25

oti to mwron tou qeou sofwteron twn anqrwpwn estin kai to asqeneV tou qeou iscuroteron twn anqrwpwn estin

26

blepete gar thn klhsin umwn adelfoi oti ou polloi sofoi kata sarka ou polloi dunatoi ou polloi eugeneiV

27

alla ta mwra tou kosmou exelexato o qeoV ina touV sofouV kataiscunh kai ta asqenh tou kosmou exelexato o qeoV ina kataiscunh ta iscura

28

kai ta agenh tou kosmou kai ta exouqenhmena exelexato o qeoV kai ta mh onta ina ta onta katarghsh

29

opwV mh kauchshtai pasa sarx enwpion autou

30

ex autou de umeiV este en cristw ihsou oV egenhqh hmin sofia apo qeou dikaiosunh te kai agiasmoV kai apolutrwsiV

31

ina kaqwV gegraptai o kaucwmenoV en kuriw kaucasqw

1st Corinthians 2

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: