Greek New Testament (Stephanus - 1550)

Romans 11

Romans

Return to Index

Chapter 12

1

parakalw oun umaV adelfoi dia twn oiktirmwn tou qeou parasthsai ta swmata umwn qusian zwsan agian euareston tw qew thn logikhn latreian umwn

2

kai mh suschmatizesqe tw aiwni toutw alla metamorfousqe th anakainwsei tou nooV umwn eiV to dokimazein umaV ti to qelhma tou qeou to agaqon kai euareston kai teleion

3

legw gar dia thV caritoV thV doqeishV moi panti tw onti en umin mh uperfronein par o dei fronein alla fronein eiV to swfronein ekastw wV o qeoV emerisen metron pistewV

4

kaqaper gar en eni swmati melh polla ecomen ta de melh panta ou thn authn ecei praxin

5

outwV oi polloi en swma esmen en cristw o de kaq eiV allhlwn melh

6

econteV de carismata kata thn carin thn doqeisan hmin diafora eite profhteian kata thn analogian thV pistewV

7

eite diakonian en th diakonia eite o didaskwn en th didaskalia

8

eite o parakalwn en th paraklhsei o metadidouV en aplothti o proistamenoV en spoudh o elewn en ilarothti

9

h agaph anupokritoV apostugounteV to ponhron kollwmenoi tw agaqw

10

th filadelfia eiV allhlouV filostorgoi th timh allhlouV prohgoumenoi

11

th spoudh mh oknhroi tw pneumati zeonteV tw kairw douleuonteV

12

th elpidi caironteV th qliyei upomenonteV th proseuch proskarterounteV

13

taiV creiaiV twn agiwn koinwnounteV thn filoxenian diwkonteV

14

eulogeite touV diwkontaV umaV eulogeite kai mh katarasqe

15

cairein meta cairontwn kai klaiein meta klaiontwn

16

to auto eiV allhlouV fronounteV mh ta uyhla fronounteV alla toiV tapeinoiV sunapagomenoi mh ginesqe fronimoi par eautoiV

17

mhdeni kakon anti kakou apodidonteV pronooumenoi kala enwpion pantwn anqrwpwn

18

ei dunaton to ex umwn meta pantwn anqrwpwn eirhneuonteV

19

mh eautouV ekdikounteV agaphtoi alla dote topon th orgh gegraptai gar emoi ekdikhsiV egw antapodwsw legei kurioV

20

ean oun peina o ecqroV sou ywmize auton ean diya potize auton touto gar poiwn anqrakaV puroV swreuseiV epi thn kefalhn autou

21

mh nikw upo tou kakou alla nika en tw agaqw to kakon

Romans 13

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: