Greek New Testament (Stephanus - 1550)

Romans 10

Romans

Return to Index

Chapter 11

1

legw oun mh apwsato o qeoV ton laon autou mh genoito kai gar egw israhlithV eimi ek spermatoV abraam fulhV beniamin

2

ouk apwsato o qeoV ton laon autou on proegnw h ouk oidate en hlia ti legei h grafh wV entugcanei tw qew kata tou israhl legwn

3

kurie touV profhtaV sou apekteinan kai ta qusiasthria sou kateskayan kagw upeleifqhn monoV kai zhtousin thn yuchn mou

4

alla ti legei autw o crhmatismoV katelipon emautw eptakisciliouV andraV oitineV ouk ekamyan gonu th baal

5

outwV oun kai en tw nun kairw leimma kat ekloghn caritoV gegonen

6

ei de cariti ouketi ex ergwn epei h cariV ouketi ginetai cariV ei de ex ergwn ouketi estin cariV epei to ergon ouketi estin ergon

7

ti oun o epizhtei israhl toutou ouk epetucen h de eklogh epetucen oi de loipoi epwrwqhsan

8

kaqwV gegraptai edwken autoiV o qeoV pneuma katanuxewV ofqalmouV tou mh blepein kai wta tou mh akouein ewV thV shmeron hmeraV

9

kai dabid legei genhqhtw h trapeza autwn eiV pagida kai eiV qhran kai eiV skandalon kai eiV antapodoma autoiV

10

skotisqhtwsan oi ofqalmoi autwn tou mh blepein kai ton nwton autwn diapantoV sugkamyon

11

legw oun mh eptaisan ina peswsin mh genoito alla tw autwn paraptwmati h swthria toiV eqnesin eiV to parazhlwsai autouV

12

ei de to paraptwma autwn ploutoV kosmou kai to htthma autwn ploutoV eqnwn posw mallon to plhrwma autwn

13

umin gar legw toiV eqnesin ef oson men eimi egw eqnwn apostoloV thn diakonian mou doxazw

14

ei pwV parazhlwsw mou thn sarka kai swsw tinaV ex autwn

15

ei gar h apobolh autwn katallagh kosmou tiV h proslhyiV ei mh zwh ek nekrwn

16

ei de h aparch agia kai to furama kai ei h riza agia kai oi kladoi

17

ei de tineV twn kladwn exeklasqhsan su de agrielaioV wn enekentrisqhV en autoiV kai sugkoinwnoV thV rizhV kai thV piothtoV thV elaiaV egenou

18

mh katakaucw twn kladwn ei de katakaucasai ou su thn rizan bastazeiV all h riza se

19

ereiV oun exeklasqhsan oi kladoi ina egw egkentrisqw

20

kalwV th apistia exeklasqhsan su de th pistei esthkaV mh uyhlofronei alla fobou

21

ei gar o qeoV twn kata fusin kladwn ouk efeisato mhpwV oude sou feishtai

22

ide oun crhstothta kai apotomian qeou epi men touV pesontaV apotomian epi de se crhstothta ean epimeinhV th crhstothti epei kai su ekkophsh

23

kai ekeinoi de ean mh epimeinwsin th apistia egkentrisqhsontai dunatoV gar estin o qeoV palin egkentrisai autouV

24

ei gar su ek thV kata fusin exekophV agrielaiou kai para fusin enekentrisqhV eiV kallielaion posw mallon outoi oi kata fusin egkentrisqhsontai th idia elaia

25

ou gar qelw umaV agnoein adelfoi to musthrion touto ina mh hte par eautoiV fronimoi oti pwrwsiV apo merouV tw israhl gegonen acriV ou to plhrwma twn eqnwn eiselqh

26

kai outwV paV israhl swqhsetai kaqwV gegraptai hxei ek siwn o ruomenoV kai apostreyei asebeiaV apo iakwb

27

kai auth autoiV h par emou diaqhkh otan afelwmai taV amartiaV autwn

28

kata men to euaggelion ecqroi di umaV kata de thn ekloghn agaphtoi dia touV pateraV

29

ametamelhta gar ta carismata kai h klhsiV tou qeou

30

wsper gar kai umeiV pote hpeiqhsate tw qew nun de hlehqhte th toutwn apeiqeia

31

outwV kai outoi nun hpeiqhsan tw umeterw eleei ina kai autoi elehqwsin

32

sunekleisen gar o qeoV touV pantaV eiV apeiqeian ina touV pantaV elehsh

33

w baqoV ploutou kai sofiaV kai gnwsewV qeou wV anexereunhta ta krimata autou kai anexicniastoi ai odoi autou

34

tiV gar egnw noun kuriou h tiV sumbouloV autou egeneto

35

h tiV proedwken autw kai antapodoqhsetai autw

36

oti ex autou kai di autou kai eiV auton ta panta autw h doxa eiV touV aiwnaV amhn

Romans 12

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: