Greek New Testament (Stephanus - 1550)

Romans 9

Romans

Return to Index

Chapter 10

1

adelfoi h men eudokia thV emhV kardiaV kai h dehsiV h proV ton qeon uper tou israhl estin eiV swthrian

2

marturw gar autoiV oti zhlon qeou ecousin all ou kat epignwsin

3

agnoounteV gar thn tou qeou dikaiosunhn kai thn idian dikaiosunhn zhtounteV sthsai th dikaiosunh tou qeou ouc upetaghsan

4

teloV gar nomou cristoV eiV dikaiosunhn panti tw pisteuonti

5

mwshV gar grafei thn dikaiosunhn thn ek tou nomou oti o poihsaV auta anqrwpoV zhsetai en autoiV

6

h de ek pistewV dikaiosunh outwV legei mh eiphV en th kardia sou tiV anabhsetai eiV ton ouranon tout estin criston katagagein

7

h tiV katabhsetai eiV thn abusson tout estin criston ek nekrwn anagagein

8

alla ti legei egguV sou to rhma estin en tw stomati sou kai en th kardia sou tout estin to rhma thV pistewV o khrussomen

9

oti ean omologhshV en tw stomati sou kurion ihsoun kai pisteushV en th kardia sou oti o qeoV auton hgeiren ek nekrwn swqhsh

10

kardia gar pisteuetai eiV dikaiosunhn stomati de omologeitai eiV swthrian

11

legei gar h grafh paV o pisteuwn ep autw ou kataiscunqhsetai

12

ou gar estin diastolh ioudaiou te kai ellhnoV o gar autoV kurioV pantwn ploutwn eiV pantaV touV epikaloumenouV auton

13

paV gar oV an epikaleshtai to onoma kuriou swqhsetai

14

pwV oun epikalesontai eiV on ouk episteusan pwV de pisteusousin ou ouk hkousan pwV de akousousin cwriV khrussontoV

15

pwV de khruxousin ean mh apostalwsin kaqwV gegraptai wV wraioi oi podeV twn euaggelizomenwn eirhnhn twn euaggelizomenwn ta agaqa

16

all ou panteV uphkousan tw euaggeliw hsaiaV gar legei kurie tiV episteusen th akoh hmwn

17

ara h pistiV ex akohV h de akoh dia rhmatoV qeou

18

alla legw mh ouk hkousan menounge eiV pasan thn ghn exhlqen o fqoggoV autwn kai eiV ta perata thV oikoumenhV ta rhmata autwn

19

alla legw mh ouk egnw israhl prwtoV mwshV legei egw parazhlwsw umaV ep ouk eqnei epi eqnei asunetw parorgiw umaV

20

hsaiaV de apotolma kai legei eureqhn toiV eme mh zhtousin emfanhV egenomhn toiV eme mh eperwtwsin

21

proV de ton israhl legei olhn thn hmeran exepetasa taV ceiraV mou proV laon apeiqounta kai antilegonta

Romans 11

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: