Greek New Testament (Stephanus - 1550)

Romans 8

Romans

Return to Index

Chapter 9

1

alhqeian legw en cristw ou yeudomai summarturoushV moi thV suneidhsewV mou en pneumati agiw

2

oti luph moi estin megalh kai adialeiptoV odunh th kardia mou

3

hucomhn gar autoV egw anaqema einai apo tou cristou uper twn adelfwn mou twn suggenwn mou kata sarka

4

oitineV eisin israhlitai wn h uioqesia kai h doxa kai ai diaqhkai kai h nomoqesia kai h latreia kai ai epaggeliai

5

wn oi patereV kai ex wn o cristoV to kata sarka o wn epi pantwn qeoV euloghtoV eiV touV aiwnaV amhn

6

ouc oion de oti ekpeptwken o logoV tou qeou ou gar panteV oi ex israhl outoi israhl

7

oud oti eisin sperma abraam panteV tekna all en isaak klhqhsetai soi sperma

8

toutestin ou ta tekna thV sarkoV tauta tekna tou qeou alla ta tekna thV epaggeliaV logizetai eiV sperma

9

epaggeliaV gar o logoV outoV kata ton kairon touton eleusomai kai estai th sarra uioV

10

ou monon de alla kai rebekka ex enoV koithn ecousa isaak tou patroV hmwn

11

mhpw gar gennhqentwn mhde praxantwn ti agaqon h kakon ina h kat ekloghn tou qeou proqesiV menh ouk ex ergwn all ek tou kalountoV

12

errhqh auth oti o meizwn douleusei tw elassoni

13

kaqwV gegraptai ton iakwb hgaphsa ton de hsau emishsa

14

ti oun eroumen mh adikia para tw qew mh genoito

15

tw gar mwsh legei elehsw on an elew kai oikteirhsw on an oikteirw

16

ara oun ou tou qelontoV oude tou trecontoV alla tou eleountoV qeou

17

legei gar h grafh tw faraw oti eiV auto touto exhgeira se opwV endeixwmai en soi thn dunamin mou kai opwV diaggelh to onoma mou en pash th gh

18

ara oun on qelei eleei on de qelei sklhrunei

19

ereiV oun moi ti eti memfetai tw gar boulhmati autou tiV anqesthken

20

menounge w anqrwpe su tiV ei o antapokrinomenoV tw qew mh erei to plasma tw plasanti ti me epoihsaV outwV

21

h ouk ecei exousian o kerameuV tou phlou ek tou autou furamatoV poihsai o men eiV timhn skeuoV o de eiV atimian

22

ei de qelwn o qeoV endeixasqai thn orghn kai gnwrisai to dunaton autou hnegken en pollh makroqumia skeuh orghV kathrtismena eiV apwleian

23

kai ina gnwrish ton plouton thV doxhV autou epi skeuh eleouV a prohtoimasen eiV doxan

24

ouV kai ekalesen hmaV ou monon ex ioudaiwn alla kai ex eqnwn

25

wV kai en tw wshe legei kalesw ton ou laon mou laon mou kai thn ouk hgaphmenhn hgaphmenhn

26

kai estai en tw topw ou errhqh autoiV ou laoV mou umeiV ekei klhqhsontai uioi qeou zwntoV

27

hsaiaV de krazei uper tou israhl ean h o ariqmoV twn uiwn israhl wV h ammoV thV qalasshV to kataleimma swqhsetai

28

logon gar suntelwn kai suntemnwn en dikaiosunh oti logon suntetmhmenon poihsei kurioV epi thV ghV

29

kai kaqwV proeirhken hsaiaV ei mh kurioV sabawq egkatelipen hmin sperma wV sodoma an egenhqhmen kai wV gomorra an wmoiwqhmen

30

ti oun eroumen oti eqnh ta mh diwkonta dikaiosunhn katelaben dikaiosunhn dikaiosunhn de thn ek pistewV

31

israhl de diwkwn nomon dikaiosunhV eiV nomon dikaiosunhV ouk efqasen

32

diati oti ouk ek pistewV all wV ex ergwn nomou prosekoyan gar tw liqw tou proskommatoV

33

kaqwV gegraptai idou tiqhmi en siwn liqon proskommatoV kai petran skandalou kai paV o pisteuwn ep autw ou kataiscunqhsetai

Romans 10

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: