Greek New Testament (Stephanus - 1550)

Romans 7

Romans

Return to Index

Chapter 8

1

ouden ara nun katakrima toiV en cristw ihsou mh kata sarka peripatousin alla kata pneuma

2

o gar nomoV tou pneumatoV thV zwhV en cristw ihsou hleuqerwsen me apo tou nomou thV amartiaV kai tou qanatou

3

to gar adunaton tou nomou en w hsqenei dia thV sarkoV o qeoV ton eautou uion pemyaV en omoiwmati sarkoV amartiaV kai peri amartiaV katekrinen thn amartian en th sarki

4

ina to dikaiwma tou nomou plhrwqh en hmin toiV mh kata sarka peripatousin alla kata pneuma

5

oi gar kata sarka onteV ta thV sarkoV fronousin oi de kata pneuma ta tou pneumatoV

6

to gar fronhma thV sarkoV qanatoV to de fronhma tou pneumatoV zwh kai eirhnh

7

dioti to fronhma thV sarkoV ecqra eiV qeon tw gar nomw tou qeou ouc upotassetai oude gar dunatai

8

oi de en sarki onteV qew aresai ou dunantai

9

umeiV de ouk este en sarki all en pneumati eiper pneuma qeou oikei en umin ei de tiV pneuma cristou ouk ecei outoV ouk estin autou

10

ei de cristoV en umin to men swma nekron di amartian to de pneuma zwh dia dikaiosunhn

11

ei de to pneuma tou egeirantoV ihsoun ek nekrwn oikei en umin o egeiraV ton criston ek nekrwn zwopoihsei kai ta qnhta swmata umwn dia to enoikoun autou pneuma en umin

12

ara oun adelfoi ofeiletai esmen ou th sarki tou kata sarka zhn

13

ei gar kata sarka zhte mellete apoqnhskein ei de pneumati taV praxeiV tou swmatoV qanatoute zhsesqe

14

osoi gar pneumati qeou agontai outoi eisin uioi qeou

15

ou gar elabete pneuma douleiaV palin eiV fobon all elabete pneuma uioqesiaV en w krazomen abba o pathr

16

auto to pneuma summarturei tw pneumati hmwn oti esmen tekna qeou

17

ei de tekna kai klhronomoi klhronomoi men qeou sugklhronomoi de cristou eiper sumpascomen ina kai sundoxasqwmen

18

logizomai gar oti ouk axia ta paqhmata tou nun kairou proV thn mellousan doxan apokalufqhnai eiV hmaV

19

h gar apokaradokia thV ktisewV thn apokaluyin twn uiwn tou qeou apekdecetai

20

th gar mataiothti h ktisiV upetagh ouc ekousa alla dia ton upotaxanta ep elpidi

21

oti kai auth h ktisiV eleuqerwqhsetai apo thV douleiaV thV fqoraV eiV thn eleuqerian thV doxhV twn teknwn tou qeou

22

oidamen gar oti pasa h ktisiV sustenazei kai sunwdinei acri tou nun

23

ou monon de alla kai autoi thn aparchn tou pneumatoV econteV kai hmeiV autoi en eautoiV stenazomen uioqesian apekdecomenoi thn apolutrwsin tou swmatoV hmwn

24

th gar elpidi eswqhmen elpiV de blepomenh ouk estin elpiV o gar blepei tiV ti kai elpizei

25

ei de o ou blepomen elpizomen di upomonhV apekdecomeqa

26

wsautwV de kai to pneuma sunantilambanetai taiV asqeneiaiV hmwn to gar ti proseuxwmeqa kaqo dei ouk oidamen all auto to pneuma uperentugcanei uper hmwn stenagmoiV alalhtoiV

27

o de ereunwn taV kardiaV oiden ti to fronhma tou pneumatoV oti kata qeon entugcanei uper agiwn

28

oidamen de oti toiV agapwsin ton qeon panta sunergei eiV agaqon toiV kata proqesin klhtoiV ousin

29

oti ouV proegnw kai prowrisen summorfouV thV eikonoV tou uiou autou eiV to einai auton prwtotokon en polloiV adelfoiV

30

ouV de prowrisen toutouV kai ekalesen kai ouV ekalesen toutouV kai edikaiwsen ouV de edikaiwsen toutouV kai edoxasen

31

ti oun eroumen proV tauta ei o qeoV uper hmwn tiV kaq hmwn

32

oV ge tou idiou uiou ouk efeisato all uper hmwn pantwn paredwken auton pwV ouci kai sun autw ta panta hmin carisetai

33

tiV egkalesei kata eklektwn qeou qeoV o dikaiwn

34

tiV o katakrinwn cristoV o apoqanwn mallon de kai egerqeiV oV kai estin en dexia tou qeou oV kai entugcanei uper hmwn

35

tiV hmaV cwrisei apo thV agaphV tou cristou qliyiV h stenocwria h diwgmoV h limoV h gumnothV h kindunoV h macaira

36

kaqwV gegraptai oti eneka sou qanatoumeqa olhn thn hmeran elogisqhmen wV probata sfaghV

37

all en toutoiV pasin upernikwmen dia tou agaphsantoV hmaV

38

pepeismai gar oti oute qanatoV oute zwh oute aggeloi oute arcai oute dunameiV oute enestwta oute mellonta

39

oute uywma oute baqoV oute tiV ktisiV etera dunhsetai hmaV cwrisai apo thV agaphV tou qeou thV en cristw ihsou tw kuriw hmwn

Romans 9

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: