Greek New Testament (Stephanus - 1550)

Romans 5

Romans

Return to Index

Chapter 6

1

ti oun eroumen epimenoumen th amartia ina h cariV pleonash

2

mh genoito oitineV apeqanomen th amartia pwV eti zhsomen en auth

3

h agnoeite oti osoi ebaptisqhmen eiV criston ihsoun eiV ton qanaton autou ebaptisqhmen

4

sunetafhmen oun autw dia tou baptismatoV eiV ton qanaton ina wsper hgerqh cristoV ek nekrwn dia thV doxhV tou patroV outwV kai hmeiV en kainothti zwhV peripathswmen

5

ei gar sumfutoi gegonamen tw omoiwmati tou qanatou autou alla kai thV anastasewV esomeqa

6

touto ginwskonteV oti o palaioV hmwn anqrwpoV sunestaurwqh ina katarghqh to swma thV amartiaV tou mhketi douleuein hmaV th amartia

7

o gar apoqanwn dedikaiwtai apo thV amartiaV

8

ei de apeqanomen sun cristw pisteuomen oti kai suzhsomen autw

9

eidoteV oti cristoV egerqeiV ek nekrwn ouketi apoqnhskei qanatoV autou ouketi kurieuei

10

o gar apeqanen th amartia apeqanen efapax o de zh zh tw qew

11

outwV kai umeiV logizesqe eautouV nekrouV men einai th amartia zwntaV de tw qew en cristw ihsou tw kuriw hmwn

12

mh oun basileuetw h amartia en tw qnhtw umwn swmati eiV to upakouein auth en taiV epiqumiaiV autou

13

mhde paristanete ta melh umwn opla adikiaV th amartia alla parasthsate eautouV tw qew wV ek nekrwn zwntaV kai ta melh umwn opla dikaiosunhV tw qew

14

amartia gar umwn ou kurieusei ou gar este upo nomon all upo carin

15

ti oun amarthsomen oti ouk esmen upo nomon all upo carin mh genoito

16

ouk oidate oti w paristanete eautouV doulouV eiV upakohn douloi este w upakouete htoi amartiaV eiV qanaton h upakohV eiV dikaiosunhn

17

cariV de tw qew oti hte douloi thV amartiaV uphkousate de ek kardiaV eiV on paredoqhte tupon didachV

18

eleuqerwqenteV de apo thV amartiaV edoulwqhte th dikaiosunh

19

anqrwpinon legw dia thn asqeneian thV sarkoV umwn wsper gar paresthsate ta melh umwn doula th akaqarsia kai th anomia eiV thn anomian outwV nun parasthsate ta melh umwn doula th dikaiosunh eiV agiasmon

20

ote gar douloi hte thV amartiaV eleuqeroi hte th dikaiosunh

21

tina oun karpon eicete tote ef oiV nun epaiscunesqe to gar teloV ekeinwn qanatoV

22

nuni de eleuqerwqenteV apo thV amartiaV doulwqenteV de tw qew ecete ton karpon umwn eiV agiasmon to de teloV zwhn aiwnion

23

ta gar oywnia thV amartiaV qanatoV to de carisma tou qeou zwh aiwnioV en cristw ihsou tw kuriw hmwn

Romans 7

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: