Greek New Testament (Stephanus - 1550)

Acts 27

Acts

Return to Index

Chapter 28

1

kai diaswqenteV tote epegnwsan oti melith h nhsoV kaleitai

2

oi de barbaroi pareicon ou thn tucousan filanqrwpian hmin anayanteV gar puran proselabonto pantaV hmaV dia ton ueton ton efestwta kai dia to yucoV

3

sustreyantoV de tou paulou fruganwn plhqoV kai epiqentoV epi thn puran ecidna ek thV qermhV exelqousa kaqhyen thV ceiroV autou

4

wV de eidon oi barbaroi kremamenon to qhrion ek thV ceiroV autou elegon proV allhlouV pantwV foneuV estin o anqrwpoV outoV on diaswqenta ek thV qalasshV h dikh zhn ouk eiasen

5

o men oun apotinaxaV to qhrion eiV to pur epaqen ouden kakon

6

oi de prosedokwn auton mellein pimprasqai h katapiptein afnw nekron epi polu de autwn prosdokwntwn kai qewrountwn mhden atopon eiV auton ginomenon metaballomenoi elegon qeon auton einai

7

en de toiV peri ton topon ekeinon uphrcen cwria tw prwtw thV nhsou onomati popliw oV anadexamenoV hmaV treiV hmeraV filofronwV exenisen

8

egeneto de ton patera tou popliou puretoiV kai dusenteria sunecomenon katakeisqai proV on o pauloV eiselqwn kai proseuxamenoV epiqeiV taV ceiraV autw iasato auton

9

toutou oun genomenou kai oi loipoi oi econteV asqeneiaV en th nhsw proshrconto kai eqerapeuonto

10

oi kai pollaiV timaiV etimhsan hmaV kai anagomenoiV epeqento ta proV thn creian

11

meta de treiV mhnaV anhcqhmen en ploiw parakeceimakoti en th nhsw alexandrinw parashmw dioskouroiV

12

kai katacqenteV eiV surakousaV epemeinamen hmeraV treiV

13

oqen perielqonteV kathnthsamen eiV rhgion kai meta mian hmeran epigenomenou notou deuteraioi hlqomen eiV potiolouV

14

ou euronteV adelfouV pareklhqhmen ep autoiV epimeinai hmeraV epta kai outwV eiV thn rwmhn hlqomen

15

kakeiqen oi adelfoi akousanteV ta peri hmwn exhlqon eiV apanthsin hmin acriV appiou forou kai triwn tabernwn ouV idwn o pauloV eucaristhsaV tw qew elaben qarsoV

16

ote de hlqomen eiV rwmhn o ekatontarcoV paredwken touV desmiouV tw stratopedarch tw de paulw epetraph menein kaq eauton sun tw fulassonti auton stratiwth

17

egeneto de meta hmeraV treiV sugkalesasqai ton paulon touV ontaV twn ioudaiwn prwtouV sunelqontwn de autwn elegen proV autouV andreV adelfoi egw ouden enantion poihsaV tw law h toiV eqesin toiV patrwoiV desmioV ex ierosolumwn paredoqhn eiV taV ceiraV twn rwmaiwn

18

oitineV anakrinanteV me eboulonto apolusai dia to mhdemian aitian qanatou uparcein en emoi

19

antilegontwn de twn ioudaiwn hnagkasqhn epikalesasqai kaisara ouc wV tou eqnouV mou ecwn ti kathgorhsai

20

dia tauthn oun thn aitian parekalesa umaV idein kai proslalhsai eneken gar thV elpidoV tou israhl thn alusin tauthn perikeimai

21

oi de proV auton eipon hmeiV oute grammata peri sou edexameqa apo thV ioudaiaV oute paragenomenoV tiV twn adelfwn aphggeilen h elalhsen ti peri sou ponhron

22

axioumen de para sou akousai a froneiV peri men gar thV airesewV tauthV gnwston estin hmin oti pantacou antilegetai

23

taxamenoi de autw hmeran hkon proV auton eiV thn xenian pleioneV oiV exetiqeto diamarturomenoV thn basileian tou qeou peiqwn te autouV ta peri tou ihsou apo te tou nomou mwsewV kai twn profhtwn apo prwi ewV esperaV

24

kai oi men epeiqonto toiV legomenoiV oi de hpistoun

25

asumfwnoi de onteV proV allhlouV apeluonto eipontoV tou paulou rhma en oti kalwV to pneuma to agion elalhsen dia hsaiou tou profhtou proV touV pateraV hmwn

26

legon poreuqhti proV ton laon touton kai eipe akoh akousete kai ou mh sunhte kai bleponteV bleyete kai ou mh idhte

27

epacunqh gar h kardia tou laou toutou kai toiV wsin barewV hkousan kai touV ofqalmouV autwn ekammusan mhpote idwsin toiV ofqalmoiV kai toiV wsin akouswsin kai th kardia sunwsin kai epistreywsin kai iaswmai autouV

28

gnwston oun estw umin oti toiV eqnesin apestalh to swthrion tou qeou autoi kai akousontai

29

kai tauta autou eipontoV aphlqon oi ioudaioi pollhn econteV en eautoiV suzhthsin

30

emeinen de o pauloV dietian olhn en idiw misqwmati kai apedeceto pantaV touV eisporeuomenouV proV auton

31

khrusswn thn basileian tou qeou kai didaskwn ta peri tou kuriou ihsou cristou meta pashV parrhsiaV akwlutwV

Romans 1

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: