Greek New Testament (Stephanus - 1550)

Acts 23

Acts

Return to Index

Chapter 24

1

meta de pente hmeraV katebh o arciereuV ananiaV meta twn presbuterwn kai rhtoroV tertullou tinoV oitineV enefanisan tw hgemoni kata tou paulou

2

klhqentoV de autou hrxato kathgorein o tertulloV legwn

3

pollhV eirhnhV tugcanonteV dia sou kai katorqwmatwn ginomenwn tw eqnei toutw dia thV shV pronoiaV panth te kai pantacou apodecomeqa kratiste fhlix meta pashV eucaristiaV

4

ina de mh epi pleion se egkoptw parakalw akousai se hmwn suntomwV th sh epieikeia

5

euronteV gar ton andra touton loimon kai kinounta stasin pasin toiV ioudaioiV toiV kata thn oikoumenhn prwtostathn te thV twn nazwraiwn airesewV

6

oV kai to ieron epeirasen bebhlwsai on kai ekrathsamen kai kata ton hmeteron nomon hqelhsamen krinein

7

parelqwn de lusiaV o ciliarcoV meta pollhV biaV ek twn ceirwn hmwn aphgagen

8

keleusaV touV kathgorouV autou ercesqai epi se par ou dunhsh autoV anakrinaV peri pantwn toutwn epignwnai wn hmeiV kathgoroumen autou

9

suneqento de kai oi ioudaioi faskonteV tauta outwV ecein

10

apekriqh de o pauloV neusantoV autw tou hgemonoV legein ek pollwn etwn onta se krithn tw eqnei toutw epistamenoV euqumoteron ta peri emautou apologoumai

11

dunamenou sou gnwnai oti ou pleiouV eisin moi hmerai h dekaduo af hV anebhn proskunhswn en ierousalhm

12

kai oute en tw ierw euron me proV tina dialegomenon h episustasin poiounta oclou oute en taiV sunagwgaiV oute kata thn polin

13

oute parasthsai me dunantai peri wn nun kathgorousin mou

14

omologw de touto soi oti kata thn odon hn legousin airesin outwV latreuw tw patrww qew pisteuwn pasin toiV kata ton nomon kai toiV profhtaiV gegrammenoiV

15

elpida ecwn eiV ton qeon hn kai autoi outoi prosdecontai anastasin mellein esesqai nekrwn dikaiwn te kai adikwn

16

en toutw de autoV askw aproskopon suneidhsin ecein proV ton qeon kai touV anqrwpouV diapantoV

17

di etwn de pleionwn paregenomhn elehmosunaV poihswn eiV to eqnoV mou kai prosforaV

18

en oiV euron me hgnismenon en tw ierw ou meta oclou oude meta qorubou tineV de apo thV asiaV ioudaioi

19

ouV dei epi sou pareinai kai kathgorein ei ti ecoien proV me

20

h autoi outoi eipatwsan ei ti euron en emoi adikhma stantoV mou epi tou sunedriou

21

h peri miaV tauthV fwnhV hV ekraxa estwV en autoiV oti peri anastasewV nekrwn egw krinomai shmeron uf umwn

22

akousaV de tauta o fhlix anebaleto autouV akribesteron eidwV ta peri thV odou eipwn otan lusiaV o ciliarcoV katabh diagnwsomai ta kaq umaV

23

diataxamenoV te tw ekatontarch threisqai ton paulon ecein te anesin kai mhdena kwluein twn idiwn autou uphretein h prosercesqai autw

24

meta de hmeraV tinaV paragenomenoV o fhlix sun drousillh th gunaiki autou oush ioudaia metepemyato ton paulon kai hkousen autou peri thV eiV criston pistewV

25

dialegomenou de autou peri dikaiosunhV kai egkrateiaV kai tou krimatoV tou mellontoV esesqai emfoboV genomenoV o fhlix apekriqh to nun econ poreuou kairon de metalabwn metakalesomai se

26

ama de kai elpizwn oti crhmata doqhsetai autw upo tou paulou opwV lush auton dio kai puknoteron auton metapempomenoV wmilei autw

27

dietiaV de plhrwqeishV elaben diadocon o fhlix porkion fhston qelwn te caritaV kataqesqai toiV ioudaioiV o fhlix katelipen ton paulon dedemenon

Acts 25

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: