Greek New Testament (Stephanus - 1550)

Acts 21

Acts

Return to Index

Chapter 22

1

andreV adelfoi kai patereV akousate mou thV proV umaV nun apologiaV

2

akousanteV de oti th ebraidi dialektw prosefwnei autoiV mallon parescon hsucian kai fhsin

3

egw men eimi anhr ioudaioV gegennhmenoV en tarsw thV kilikiaV anateqrammenoV de en th polei tauth para touV podaV gamalihl pepaideumenoV kata akribeian tou patrwou nomou zhlwthV uparcwn tou qeou kaqwV panteV umeiV este shmeron

4

oV tauthn thn odon ediwxa acri qanatou desmeuwn kai paradidouV eiV fulakaV andraV te kai gunaikaV

5

wV kai o arciereuV marturei moi kai pan to presbuterion par wn kai epistolaV dexamenoV proV touV adelfouV eiV damaskon eporeuomhn axwn kai touV ekeise ontaV dedemenouV eiV ierousalhm ina timwrhqwsin

6

egeneto de moi poreuomenw kai eggizonti th damaskw peri meshmbrian exaifnhV ek tou ouranou periastrayai fwV ikanon peri eme

7

epeson te eiV to edafoV kai hkousa fwnhV legoushV moi saoul saoul ti me diwkeiV

8

egw de apekriqhn tiV ei kurie eipen te proV me egw eimi ihsouV o nazwraioV on su diwkeiV

9

oi de sun emoi onteV to men fwV eqeasanto kai emfoboi egenonto thn de fwnhn ouk hkousan tou lalountoV moi

10

eipon de ti poihsw kurie o de kurioV eipen proV me anastaV poreuou eiV damaskon kakei soi lalhqhsetai peri pantwn wn tetaktai soi poihsai

11

wV de ouk eneblepon apo thV doxhV tou fwtoV ekeinou ceiragwgoumenoV upo twn sunontwn moi hlqon eiV damaskon

12

ananiaV de tiV anhr eusebhV kata ton nomon marturoumenoV upo pantwn twn katoikountwn ioudaiwn

13

elqwn proV me kai epistaV eipen moi saoul adelfe anableyon kagw auth th wra anebleya eiV auton

14

o de eipen o qeoV twn paterwn hmwn proeceirisato se gnwnai to qelhma autou kai idein ton dikaion kai akousai fwnhn ek tou stomatoV autou

15

oti esh martuV autw proV pantaV anqrwpouV wn ewrakaV kai hkousaV

16

kai nun ti melleiV anastaV baptisai kai apolousai taV amartiaV sou epikalesamenoV to onoma tou kuriou

17

egeneto de moi upostreyanti eiV ierousalhm kai proseucomenou mou en tw ierw genesqai me en ekstasei

18

kai idein auton legonta moi speuson kai exelqe en tacei ex ierousalhm dioti ou paradexontai sou thn marturian peri emou

19

kagw eipon kurie autoi epistantai oti egw hmhn fulakizwn kai derwn kata taV sunagwgaV touV pisteuontaV epi se

20

kai ote execeito to aima stefanou tou marturoV sou kai autoV hmhn efestwV kai suneudokwn th anairesei autou kai fulasswn ta imatia twn anairountwn auton

21

kai eipen proV me poreuou oti egw eiV eqnh makran exapostelw se

22

hkouon de autou acri toutou tou logou kai ephran thn fwnhn autwn legonteV aire apo thV ghV ton toiouton ou gar kaqhkon auton zhn

23

kraugazontwn de autwn kai riptountwn ta imatia kai koniorton ballontwn eiV ton aera

24

ekeleusen auton o ciliarcoV agesqai eiV thn parembolhn eipwn mastixin anetazesqai auton ina epignw di hn aitian outwV epefwnoun autw

25

wV de proeteinen auton toiV imasin eipen proV ton estwta ekatontarcon o pauloV ei anqrwpon rwmaion kai akatakriton exestin umin mastizein

26

akousaV de o ekatontarcoV proselqwn aphggeilen tw ciliarcw legwn ora ti melleiV poiein o gar anqrwpoV outoV rwmaioV estin

27

proselqwn de o ciliarcoV eipen autw lege moi ei su rwmaioV ei o de efh nai

28

apekriqh te o ciliarcoV egw pollou kefalaiou thn politeian tauthn ekthsamhn o de pauloV efh egw de kai gegennhmai

29

euqewV oun apesthsan ap autou oi mellonteV auton anetazein kai o ciliarcoV de efobhqh epignouV oti rwmaioV estin kai oti hn auton dedekwV

30

th de epaurion boulomenoV gnwnai to asfaleV to ti kathgoreitai para twn ioudaiwn elusen auton apo twn desmwn kai ekeleusen elqein touV arciereiV kai olon to sunedrion autwn kai katagagwn ton paulon esthsen eiV autouV

Acts 23

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: