Greek New Testament (Stephanus - 1550)

Acts 18

Acts

Return to Index

Chapter 19

1

egeneto de en tw ton apollw einai en korinqw paulon dielqonta ta anwterika merh elqein eiV efeson kai eurwn tinaV maqhtaV

2

eipen proV autouV ei pneuma agion elabete pisteusanteV oi de eipon proV auton all oude ei pneuma agion estin hkousamen

3

eipen te proV autouV eiV ti oun ebaptisqhte oi de eipon eiV to iwannou baptisma

4

eipen de pauloV iwannhV men ebaptisen baptisma metanoiaV tw law legwn eiV ton ercomenon met auton ina pisteuswsin toutestin eiV ton criston ihsoun

5

akousanteV de ebaptisqhsan eiV to onoma tou kuriou ihsou

6

kai epiqentoV autoiV tou paulou taV ceiraV hlqen to pneuma to agion ep autouV elaloun te glwssaiV kai proefhteuon

7

hsan de oi panteV andreV wsei dekaduo

8

eiselqwn de eiV thn sunagwghn eparrhsiazeto epi mhnaV treiV dialegomenoV kai peiqwn ta peri thV basileiaV tou qeou

9

wV de tineV esklhrunonto kai hpeiqoun kakologounteV thn odon enwpion tou plhqouV apostaV ap autwn afwrisen touV maqhtaV kaq hmeran dialegomenoV en th scolh turannou tinoV

10

touto de egeneto epi eth duo wste pantaV touV katoikountaV thn asian akousai ton logon tou kuriou ihsou ioudaiouV te kai ellhnaV

11

dunameiV te ou taV tucousaV epoiei o qeoV dia twn ceirwn paulou

12

wste kai epi touV asqenountaV epiferesqai apo tou crwtoV autou soudaria h simikinqia kai apallassesqai ap autwn taV nosouV ta te pneumata ta ponhra exercesqai ap autwn

13

epeceirhsan de tineV apo twn periercomenwn ioudaiwn exorkistwn onomazein epi touV econtaV ta pneumata ta ponhra to onoma tou kuriou ihsou legonteV orkizomen umaV ton ihsoun on o pauloV khrussei

14

hsan de tineV uioi skeua ioudaiou arcierewV epta oi touto poiounteV

15

apokriqen de to pneuma to ponhron eipen ton ihsoun ginwskw kai ton paulon epistamai umeiV de tineV este

16

kai efallomenoV ep autouV o anqrwpoV en w hn to pneuma to ponhron kai katakurieusaV autwn iscusen kat autwn wste gumnouV kai tetraumatismenouV ekfugein ek tou oikou ekeinou

17

touto de egeneto gnwston pasin ioudaioiV te kai ellhsin toiV katoikousin thn efeson kai epepesen foboV epi pantaV autouV kai emegaluneto to onoma tou kuriou ihsou

18

polloi te twn pepisteukotwn hrconto exomologoumenoi kai anaggellonteV taV praxeiV autwn

19

ikanoi de twn ta perierga praxantwn sunenegkanteV taV biblouV katekaion enwpion pantwn kai suneyhfisan taV timaV autwn kai euron arguriou muriadaV pente

20

outwV kata kratoV o logoV tou kuriou huxanen kai iscuen

21

wV de eplhrwqh tauta eqeto o pauloV en tw pneumati dielqwn thn makedonian kai acaian poreuesqai eiV ierousalhm eipwn oti meta to genesqai me ekei dei me kai rwmhn idein

22

aposteilaV de eiV thn makedonian duo twn diakonountwn autw timoqeon kai eraston autoV epescen cronon eiV thn asian

23

egeneto de kata ton kairon ekeinon taracoV ouk oligoV peri thV odou

24

dhmhtrioV gar tiV onomati argurokopoV poiwn naouV argurouV artemidoV pareiceto toiV tecnitaiV ergasian ouk olighn

25

ouV sunaqroisaV kai touV peri ta toiauta ergataV eipen andreV epistasqe oti ek tauthV thV ergasiaV h euporia hmwn estin

26

kai qewreite kai akouete oti ou monon efesou alla scedon pashV thV asiaV o pauloV outoV peisaV metesthsen ikanon oclon legwn oti ouk eisin qeoi oi dia ceirwn ginomenoi

27

ou monon de touto kinduneuei hmin to meroV eiV apelegmon elqein alla kai to thV megalhV qeaV artemidoV ieron eiV ouden logisqhnai mellein de kai kaqaireisqai thn megaleiothta authV hn olh h asia kai h oikoumenh sebetai

28

akousanteV de kai genomenoi plhreiV qumou ekrazon legonteV megalh h artemiV efesiwn

29

kai eplhsqh h poliV olh sugcusewV wrmhsan te omoqumadon eiV to qeatron sunarpasanteV gaion kai aristarcon makedonaV sunekdhmouV tou paulou

30

tou de paulou boulomenou eiselqein eiV ton dhmon ouk eiwn auton oi maqhtai

31

tineV de kai twn asiarcwn onteV autw filoi pemyanteV proV auton parekaloun mh dounai eauton eiV to qeatron

32

alloi men oun allo ti ekrazon hn gar h ekklhsia sugkecumenh kai oi pleiouV ouk hdeisan tinoV eneken sunelhluqeisan

33

ek de tou oclou proebibasan alexandron probalontwn auton twn ioudaiwn o de alexandroV kataseisaV thn ceira hqelen apologeisqai tw dhmw

34

epignontwn de oti ioudaioV estin fwnh egeneto mia ek pantwn wV epi wraV duo krazontwn megalh h artemiV efesiwn

35

katasteilaV de o grammateuV ton oclon fhsin andreV efesioi tiV gar estin anqrwpoV oV ou ginwskei thn efesiwn polin newkoron ousan thV megalhV qeaV artemidoV kai tou diopetouV

36

anantirrhtwn oun ontwn toutwn deon estin umaV katestalmenouV uparcein kai mhden propeteV prattein

37

hgagete gar touV andraV toutouV oute ierosulouV oute blasfhmountaV thn qean umwn

38

ei men oun dhmhtrioV kai oi sun autw tecnitai proV tina logon ecousin agoraioi agontai kai anqupatoi eisin egkaleitwsan allhloiV

39

ei de ti peri eterwn epizhteite en th ennomw ekklhsia epiluqhsetai

40

kai gar kinduneuomen egkaleisqai stasewV peri thV shmeron mhdenoV aitiou uparcontoV peri ou dunhsomeqa apodounai logon thV sustrofhV tauthV

41

kai tauta eipwn apelusen thn ekklhsian

Acts 20

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: