Greek New Testament (Stephanus - 1550)

Acts 17

Acts

Return to Index

Chapter 18

1

meta de tauta cwrisqeiV o pauloV ek twn aqhnwn hlqen eiV korinqon

2

kai eurwn tina ioudaion onomati akulan pontikon tw genei prosfatwV elhluqota apo thV italiaV kai priskillan gunaika autou dia to diatetacenai klaudion cwrizesqai pantaV touV ioudaiouV ek thV rwmhV proshlqen autoiV

3

kai dia to omotecnon einai emenen par autoiV kai eirgazeto hsan gar skhnopoioi thn tecnhn

4

dielegeto de en th sunagwgh kata pan sabbaton epeiqen te ioudaiouV kai ellhnaV

5

wV de kathlqon apo thV makedoniaV o te silaV kai o timoqeoV suneiceto tw pneumati o pauloV diamarturomenoV toiV ioudaioiV ton criston ihsoun

6

antitassomenwn de autwn kai blasfhmountwn ektinaxamenoV ta imatia eipen proV autouV to aima umwn epi thn kefalhn umwn kaqaroV egw apo tou nun eiV ta eqnh poreusomai

7

kai metabaV ekeiqen hlqen eiV oikian tinoV onomati ioustou sebomenou ton qeon ou h oikia hn sunomorousa th sunagwgh

8

krispoV de o arcisunagwgoV episteusen tw kuriw sun olw tw oikw autou kai polloi twn korinqiwn akouonteV episteuon kai ebaptizonto

9

eipen de o kurioV di oramatoV en nukti tw paulw mh fobou alla lalei kai mh siwphshV

10

dioti egw eimi meta sou kai oudeiV epiqhsetai soi tou kakwsai se dioti laoV estin moi poluV en th polei tauth

11

ekaqisen te eniauton kai mhnaV ex didaskwn en autoiV ton logon tou qeou

12

galliwnoV de anqupateuontoV thV acaiaV katepesthsan omoqumadon oi ioudaioi tw paulw kai hgagon auton epi to bhma

13

legonteV oti para ton nomon outoV anapeiqei touV anqrwpouV sebesqai ton qeon

14

mellontoV de tou paulou anoigein to stoma eipen o galliwn proV touV ioudaiouV ei men oun hn adikhma ti h radiourghma ponhron w ioudaioi kata logon an hnescomhn umwn

15

ei de zhthma estin peri logou kai onomatwn kai nomou tou kaq umaV oyesqe autoi krithV gar egw toutwn ou boulomai einai

16

kai aphlasen autouV apo tou bhmatoV

17

epilabomenoi de panteV oi ellhneV swsqenhn ton arcisunagwgon etupton emprosqen tou bhmatoV kai ouden toutwn tw galliwni emelen

18

o de pauloV eti prosmeinaV hmeraV ikanaV toiV adelfoiV apotaxamenoV exeplei eiV thn surian kai sun autw priskilla kai akulaV keiramenoV thn kefalhn en kegcreaiV eicen gar euchn

19

kathnthsen de eiV efeson kakeinouV katelipen autou autoV de eiselqwn eiV thn sunagwghn dielecqh toiV ioudaioiV

20

erwtwntwn de autwn epi pleiona cronon meinai par autoiV ouk epeneusen

21

all apetaxato autoiV eipwn dei me pantwV thn eorthn thn ercomenhn poihsai eiV ierosoluma palin de anakamyw proV umaV tou qeou qelontoV kai anhcqh apo thV efesou

22

kai katelqwn eiV kaisareian anabaV kai aspasamenoV thn ekklhsian katebh eiV antioceian

23

kai poihsaV cronon tina exhlqen diercomenoV kaqexhV thn galatikhn cwran kai frugian episthrizwn pantaV touV maqhtaV

24

ioudaioV de tiV apollwV onomati alexandreuV tw genei anhr logioV kathnthsen eiV efeson dunatoV wn en taiV grafaiV

25

outoV hn kathchmenoV thn odon tou kuriou kai zewn tw pneumati elalei kai edidasken akribwV ta peri tou kuriou epistamenoV monon to baptisma iwannou

26

outoV te hrxato parrhsiazesqai en th sunagwgh akousanteV de autou akulaV kai priskilla proselabonto auton kai akribesteron autw exeqento thn tou qeou odon

27

boulomenou de autou dielqein eiV thn acaian protreyamenoi oi adelfoi egrayan toiV maqhtaiV apodexasqai auton oV paragenomenoV sunebaleto polu toiV pepisteukosin dia thV caritoV

28

eutonwV gar toiV ioudaioiV diakathlegceto dhmosia epideiknuV dia twn grafwn einai ton criston ihsoun

Acts 19

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: