Greek New Testament (Stephanus - 1550)

Acts 15

Acts

Return to Index

Chapter 16

1

kathnthsen de eiV derbhn kai lustran kai idou maqhthV tiV hn ekei onomati timoqeoV uioV gunaikoV tinoV ioudaiaV pisthV patroV de ellhnoV

2

oV emartureito upo twn en lustroiV kai ikoniw adelfwn

3

touton hqelhsen o pauloV sun autw exelqein kai labwn perietemen auton dia touV ioudaiouV touV ontaV en toiV topoiV ekeinoiV hdeisan gar apanteV ton patera autou oti ellhn uphrcen

4

wV de dieporeuonto taV poleiV paredidoun autoiV fulassein ta dogmata ta kekrimena upo twn apostolwn kai twn presbuterwn twn en ierousalhm

5

ai men oun ekklhsiai estereounto th pistei kai eperisseuon tw ariqmw kaq hmeran

6

dielqonteV de thn frugian kai thn galatikhn cwran kwluqenteV upo tou agiou pneumatoV lalhsai ton logon en th asia

7

elqonteV kata thn musian epeirazon kata thn biqunian poreuesqai kai ouk eiasen autouV to pneuma

8

parelqonteV de thn musian katebhsan eiV trwada

9

kai orama dia thV nuktoV wfqh tw paulw anhr tiV hn makedwn estwV parakalwn auton kai legwn diabaV eiV makedonian bohqhson hmin

10

wV de to orama eiden euqewV ezhthsamen exelqein eiV thn makedonian sumbibazonteV oti proskeklhtai hmaV o kurioV euaggelisasqai autouV

11

anacqenteV oun apo thV trwadoV euqudromhsamen eiV samoqrakhn th te epioush eiV neapolin

12

ekeiqen te eiV filippouV htiV estin prwth thV meridoV thV makedoniaV poliV kolwnia hmen de en tauth th polei diatribonteV hmeraV tinaV

13

th te hmera twn sabbatwn exhlqomen exw thV polewV para potamon ou enomizeto proseuch einai kai kaqisanteV elaloumen taiV sunelqousaiV gunaixin

14

kai tiV gunh onomati ludia porfuropwliV polewV quateirwn sebomenh ton qeon hkouen hV o kurioV dihnoixen thn kardian prosecein toiV laloumenoiV upo tou paulou

15

wV de ebaptisqh kai o oikoV authV parekalesen legousa ei kekrikate me pisthn tw kuriw einai eiselqonteV eiV ton oikon mou meinate kai parebiasato hmaV

16

egeneto de poreuomenwn hmwn eiV proseuchn paidiskhn tina ecousan pneuma puqwnoV apanthsai hmin htiV ergasian pollhn pareicen toiV kurioiV authV manteuomenh

17

auth katakolouqhsasa tw paulw kai hmin ekrazen legousa outoi oi anqrwpoi douloi tou qeou tou uyistou eisin oitineV kataggellousin hmin odon swthriaV

18

touto de epoiei epi pollaV hmeraV diaponhqeiV de o pauloV kai epistreyaV tw pneumati eipen paraggellw soi en tw onomati ihsou cristou exelqein ap authV kai exhlqen auth th wra

19

idonteV de oi kurioi authV oti exhlqen h elpiV thV ergasiaV autwn epilabomenoi ton paulon kai ton silan eilkusan eiV thn agoran epi touV arcontaV

20

kai prosagagonteV autouV toiV strathgoiV eipon outoi oi anqrwpoi ektarassousin hmwn thn polin ioudaioi uparconteV

21

kai kataggellousin eqh a ouk exestin hmin paradecesqai oude poiein rwmaioiV ousin

22

kai sunepesth o ocloV kat autwn kai oi strathgoi perirrhxanteV autwn ta imatia ekeleuon rabdizein

23

pollaV te epiqenteV autoiV plhgaV ebalon eiV fulakhn paraggeilanteV tw desmofulaki asfalwV threin autouV

24

oV paraggelian toiauthn eilhfwV ebalen autouV eiV thn eswteran fulakhn kai touV podaV autwn hsfalisato eiV to xulon

25

kata de to mesonuktion pauloV kai silaV proseucomenoi umnoun ton qeon ephkrownto de autwn oi desmioi

26

afnw de seismoV egeneto megaV wste saleuqhnai ta qemelia tou desmwthriou anewcqhsan te paracrhma ai qurai pasai kai pantwn ta desma aneqh

27

exupnoV de genomenoV o desmofulax kai idwn anewgmenaV taV quraV thV fulakhV spasamenoV macairan emellen eauton anairein nomizwn ekpefeugenai touV desmiouV

28

efwnhsen de fwnh megalh o pauloV legwn mhden praxhV seautw kakon apanteV gar esmen enqade

29

aithsaV de fwta eisephdhsen kai entromoV genomenoV prosepesen tw paulw kai tw sila

30

kai proagagwn autouV exw efh kurioi ti me dei poiein ina swqw

31

oi de eipon pisteuson epi ton kurion ihsoun criston kai swqhsh su kai o oikoV sou

32

kai elalhsan autw ton logon tou kuriou kai pasin toiV en th oikia autou

33

kai paralabwn autouV en ekeinh th wra thV nuktoV elousen apo twn plhgwn kai ebaptisqh autoV kai oi autou panteV paracrhma

34

anagagwn te autouV eiV ton oikon autou pareqhken trapezan kai hgalliasato panoiki pepisteukwV tw qew

35

hmeraV de genomenhV apesteilan oi strathgoi touV rabdoucouV legonteV apoluson touV anqrwpouV ekeinouV

36

aphggeilen de o desmofulax touV logouV toutouV proV ton paulon oti apestalkasin oi strathgoi ina apoluqhte nun oun exelqonteV poreuesqe en eirhnh

37

o de pauloV efh proV autouV deiranteV hmaV dhmosia akatakritouV anqrwpouV rwmaiouV uparcontaV ebalon eiV fulakhn kai nun laqra hmaV ekballousin ou gar alla elqonteV autoi hmaV exagagetwsan

38

anhggeilan de toiV strathgoiV oi rabdoucoi ta rhmata tauta kai efobhqhsan akousanteV oti rwmaioi eisin

39

kai elqonteV parekalesan autouV kai exagagonteV hrwtwn exelqein thV polewV

40

exelqonteV de ek thV fulakhV eishlqon eiV thn ludian kai idonteV touV adelfouV parekalesan autouV kai exhlqon

Acts 17

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: